A hasonló javaslat megítélésénél nem a fizikai hasonlóság számít, hiszen a denevér és a szarvasbogár hasonlósága például ebben az értelemben lehetséges, de vitatható is. Állatválaszoknál jól járunk, ha a hasonlóságot rendszertani kategóriák szerint látjuk, tehát a lepke és a denevér nem számít hasonló javaslatnak, és hasonlóképpen a denevér és a szarvasbogár sem. Ez a séma általában követhető. Tárgy esetében a funkcióbeli hasonlóságot érdemes figyelembe venni, mert ismét sok szubjektív elem adódhat a hasonló vs. eltérő kinézet megítélésével kapcsolatban.

Ha egy mondatban több javaslat is előfordul, akkor is csak egyszer jelölünk. Ellenkező esetben belezavarodunk! Külön nyilvántartjuk azon független javaslatokat, amelyek a tábla indításánál elsőként születtek (összesítő lapon: első független javaslat )

Ritka esetben előfordulhat az is, hogy egyik partner "kiveszi a másik szájából a szót", melyet ha a partner kimondott volna, akkor azt független javaslatként kódoltuk volna. Ilyenkor nem tudjuk megállapítani, kinek jár valójában a jegy, hiszen a bekövetkezett állapot nem mérvadó, és egy elképzelt állapotot sem tudunk lekódolni. Megoldás az, ha nem tesszük ki a jegyet. Hasonlóképpen járunk el akkor is, ha az első válasznál a pár tagjai ugyanazt a tartalmat, ugyanabban az időpontban mondják ki. Ilyenkor nincs első független javaslatunk.

 

 1. Instrukció (INST) : Az egyén irányító szerepet vállal, pl. megmondja, hogy a táblát hogyan kell nézni, hogy csak egy válaszra van szükség, hogy a pirosakkal is kell valamit kezdeni, hogy legyen konkrétabb a válasz. A kódolásnál általában irányadó a "kell" szó, vagy a felszólítás pl. "fordítsuk meg!" Bár felszólítás megfelelőjeként is kezelhető, a konkrét feladat "végrehajtatására" vonatkozik, ez a lényege. Nem instrukció a "figyeld meg" és a "nézd", mivel ezek olyan köznapi kifejezések, amelyek nem csak domináns embereknél fordulnak elő.
 2. Ragaszkodás (RAG): Annak a jele, hogy a személy saját javaslatát szeretné érvényesíteni, és ennek érdekében vissza is tér hozzá. Fontos, hogy közben már legyen alternatív ötlet (Nem közbeiktatódott közlés! Alternatív tartalom!) Szigorúan jelöljük. A jele sokszor a " mindenképpen " szó kimondása, vagy "az én csak X-et tudok látni" mondatrész. Ragaszkodásnak számít a következő: A személy - "Nekem két elefánt." B személy: - "Nekem inkább törpéknek tűnik, itt a sapkájuk, itt a lábuk, táncolnak." A személy: "Ez nem lehet más, mint elefánt." Nem ragaszkodás az alábbi: A személy: -"Nekem két elefánt" B személy:"Ühüm, végül is." A személy: "Szóval, nekem akkor elefánt lenne, rendben lesz Neked is?" Utóbbi dominanciára utaló közlés, de mégsem ragaszkodás. Ragaszkodást tartalmanként többször is kitehetünk, mivel annak intenzitása utalhat a párnál uralkodó negatív, polarizált légkörre. Ajánlanám a maximum 3-szori megadást. Ragaszkodni csak a saját (végső esetben, a közös) javaslathoz lehet. Tudnunk kell, hogy a ragaszkodás összességében (főleg sine morbóknál) ritka jegy, és konfliktusos kapcsolatokban várhatóan jóval gyakoribb, mint jól működő pároknál. Mellékletben példákat olvashatunk.
 3. Záróválasz kimondása (ZV): Annak összgyakorisága, hogy az egyén hányszor zárta le az alkufolyamatot, akár saját tartalommal, akár a másik fél ötletével. Még amellett is, hogy a záróválasz kimondójának a valóban döntést hozó (nem a belenyugvó, megismétlő, "kíbicelő", "bólogató") felet tekintjük, a kategória alkalmazhatósága felől bizonytalan vagyok, mert elég sok szubjektív elemet tartalmaz. Vargha András javaslatára, próbaként került a jelölési rendszerbe.
 4. Elfogadtatott tartalmak száma (? T-ELF) - A döntésben megjelenített "saját" asszociációk, tartalmak száma. Egy tartalmat csak akkor veszünk elfogadottnak, ha a döntés a 4-7 kategóriák egyikébe tartozik - tehát egyáltalán nem, vagy csak részben módosul. Közös válasz esetén ilyen fajta dominancia nincs. E mutató gyakoriságát tanácsos a kódolás és összesítés végén, külön megszámolni.
 5. Független döntés (FD) A független döntés, amellett, hogy a párműködést minősíti, arra is utal, hogy ki törekszik a felek közül kizárólagos dominanciára.

 

5. Aktivitásmutatók

 

 1. Verbális egységek száma (?VERB) - A verbális egységek összesített száma.
 2. Dominancia és affiliáció (?DOM+AFF)
 3. Ötletek száma (FJ+TOV) - Megmutatja, hogy hányszor szólalt meg úgy a személy, hogy ötlete is volt egyúttal.

 

6. Zavarjegyek

 

Ebben a kategóriában összesítettük azokat a lehetséges KRV jegyeket, amelyek a szakirodalom felhasználásával születtek, és olyan jelenségeket mérnek, amelyek más tanulmányok szerint kapcsolatban állnak a pszichiátriai sérülékenységgel. A jegyeket személyenként adjuk, de az egész párt jellemezhetik. Egyértelmű esetekre vonatkoztatjuk őket.

 

3.6.1. Kódjegyek:

 

 1. Elárasztás (flooding, FLOOD) Egy-egy fél részéről hosszú, követhetetlen, "lehengerlő" közlési szekvenciák, melyek nem ritkán indulatokat is közvetítenek, vagy szorongást hordoznak, s így "rátelepednek" a vizsgálati személyekre. Ha absztrakt tartalom fordul bennük elő, akkor jelentős mértékben zavarják a konstruktív együttműködést.
 2. Annullálás és önkorrekció (ANNULL) A hagyományos Rorschachban is problémajegy, a szakirodalomban pedig a kommunikációs zavar egyik formája. Az egyén bizonytalanságát, gátoltságát fejezheti ki. Magától értetődő helyzetekben ide számít az is, ha a személy saját magát korrigálja, helyesbíti.
 3. Önkizárás (öndiszkvalifikáció, SELF-DISQ) Az érthetetlen és értelmezhetetlen, a partnert megzavaró beszéd Watzlawik és munkacsoportja szerint szintén a saját közlés "megsemmisítése", s így súlyos zavarjegy. Nagyon ritkán fordul elő.
 4. Kétértelműség (ambiguity, AMBIG) Az egyik fél közlését a másik tévesen érti, vagy átértelmezi. Ez történhet akár annak érthetetlensége miatt, vagy motivációs okból. (Pl. "becsapódik a vízbe" /"becsapódik" válófélben levőknél) Ha a félreértés tisztázódik, feloldódik, akkor nem jelölünk, mivel a problémát a felek konstruktív módon kezelik. Ha viszont elsiklanak felette, vagy vitát, feszültséget generál, akkor kódolunk. Példa lehet amikor egy kétjelentésű szónak szándékosan más jelentését használja a partner, mint amely a korábbiakban elhangzott (pl. szexuális hívóingernél, "farok").
 5. Elakadás (STOP) Hagyományosan a "zavarjegy" megfelelője. Csak olyan helyzetben használjuk, ahol hosszabb ideig tétovázás ( "Mi lehet ez?" "Juj" "Ez nagyon nehéz!" ) vagy hallgatás folyik. Ez utal rá, hogy a pár ebben a helyzetben (nyilván a felszólító jellegtől nem függetlenül) elakad, megreked, és tagjai nem képesek egymáson segíteni. (Bagdy Emőke szavaival: közös beszorultság, "blokk") Nevetésre csak kivételesen adhatjuk, a hagyományos gyakorlattal ellentétben. Az elakadás csak a pár szintjén adható, egyéni szinten nem . Ez különbözteti meg a bizonytalanságtól.
 6. Bizonytalanság (BIZ): Tanácstalanság, tehetetlenség kifejezése az egyén részéről, általában azzal együtt, hogy segítségre vár, vagy erre szorulna rá a döntési folyamatban. Lehet intenzívebb (régi kategóriarendszerben: zavar) vagy kevésbé intenzív (tétovázás, régi rendszerben: bizonytalanság). Kétséges esetekben inkább nem jelöljük, a "nem tudom" csak akkor számít bizonytalanságnak, ha tényleg biztosak vagyunk a tehetetlenséggel kapcsolatban. Semmiképpen sem bizonytalanság, ha az egyén a másik válaszával kapcsolatban bizonytalankodik, mert ez inkább elutasítást közvetít, nem pedig tétovázást. (pl. "Nem tudom, hogy néz ki az ördög") A bizonytalanság csak egyéni szinten adható, párszinten nem . Ez különbözteti meg az elakadástól.
 7. Perszeveráció (PERS) : Adott tartalom többszöri előfordulása ugyanannál a személynél, több táblán, a tábla hívóingereitől függetlenül. A háromszori előfordulásnál kezdjük jelölni. Ritka, de minden esetben klinikai jelentősége van. Csak egyéni szinten adjuk meg annak ellenére, hogy tudatában vagyunk annak, hogy hat a párdinamikára. A perszeveráció jegy tartalmanként egyszer tehető ki, ami nagyon kevésnek tűnhet, mégis rendkívül markáns jegy.

 

TECHNIKAI RÉSZLETEK EGYES INTERAKCIÓJELÖLŐKKEL KAPCSOLATBAN - ÖSSZEFOGLALÁS

Jegy

Technikai tudnivalók

Jelentés

FÜGGETLEN JAVASLAT (FJ)

Kérdésre, felszólításra adott reakció esetén nem adható meg. Hasonló javaslatként nem tehető ki.

Aktivitást és állásfoglalást kifejező jegy.

RAGASZKODÁS (RAG)

Tartalmanként maximum 3-szor tehető ki.

Közbeiktatott tartalom, egyértelmű verbális jelzés szükséges.

Csak a saját javaslathoz lehet ragaszkodni.

Dominanciajegy, rigiditást is kifejezhet. Elutasítással kombinálódva döntésképtelenség veszélye.

TOVÁBBSZÖVÉS

Konstruktív továbbgondolás.

Részletek kimondására nem adható meg.

Színvonalromlásnál nem tehető ki.

Gúnynál, korrigálásnál nem tehető ki.

Csak a közös vagy a másik fél válasza szőhető tovább.

Tartalmanként max 3.

A produktív, nézőpontátvételre alapuló együttgondolkodás, kooperáció jegye.

INTEGRÁLÁS

Két vagy több tartalom kombinálása, akár destruktív elemek ötvözésével is. Kombinációs pont.

A közös döntés érdekében befektetett kreatív munkát és energiát jelenti, a destruktív elemek "beépítésére", "kiiktatására" is utalhat.

VÉLEMÉNY- ÉS MAGYARÁZATKÉRÉS

Kétes esetekben nem tesszük ki, nem adható meg kérdés formájában "bújtatott" gúnyra, kötözködésre.

Egyértelmű nézőpontátvételi szándékot mutat.

ELUTASÍTÁS

Egyértelmű és nyílt elzárkózás. Csak tartalomra adható meg, korrigálásra, "megkerülésre", kötözködésre nem.

Egyértelmű konfrontálódás.

 

3.7. Tartalmakra és szimbólumokra vonatkozó kódjegyek

 

A hagyományos Mérei-rendszer nyomán, munkánkban rendkívül informatívnak találtuk a tartalom- és szimbólumelemzést, de természetesen a KRV-be csak ennek fontosabb elemeit javasoljuk elemzési szempontként belefoglalni.

 

Jól mutatja a tartalmak elemzésének jelentőségét az az eset, amikor a látszólag egyezségre jutó főnök és beosztott a felszínen konstruktívan működnek együtt, a beosztott ugyanakkor "ráküld főnökére egy szörnyet", és a válasz: "Ha ez szörny lenne, akkor én nem ijednék meg tőle".

 

A kategóriákat személyenként jelöljük, de a pár légkörét is minősítik. A kódjeleket j avasolt tartalmakra, nem pedig döntésekre vonatkoztatjuk. Egy-egy tartalmat csak annak adott személynél való első előfordulása esetén jelölünk. A végső döntéssel kapcsolatban e kategóriák gyakoriságát a színvonalromlás- és -javulás szempontjából vesszük tekintetbe.

 

3.7.1. Kódjegyek:

 

 1. Destruktivitás- Agresszió (D-AGR)- Ide tartozik minden aktív agresszióra utaló válasz, sőt a veszekedés tartalom, a fegyverek, bombázók, más károkozásra alkalmas eszközök és a gonosz lények (pl. ördög, boszorkány) is. Lényeg tehát az aktivitás vagy annak közvetlen lehetősége. Gyakori előfordulásuk miatt nem számítanak agresszív tartalmaknak a ragadozó állatok, kivéve, ha aktív agresszív cselekvés is tartozik hozzájuk. (Pl. "Tigrisek" vs. "Tigrisek zsákmányt üldöznek" ), valamint a szörnyek. Igen gyakori, idetartozó válasz Darth Vader , illetve a "horrorisztikus kép" válasz . Akkor is D-AGR-t jelölhetünk, ha valamilyen pozitív, vagy kreatív tartalom torzulásáról van szó. Az összesítés megmutathatja, hogy a felszíni együttműködés mögött a pár életében van-e erős feszültség, és mérlegelendő, hogy a negatív tartalmak vajon eljutnak-e a végkifejletig, vagy kiiktatódnak. Az agresszió jegyet egy jegyzőkönyvben annyiszor tesszük ki, ahányszor az előfordul, de tartalmanként legfeljebb egyszer.
 2. Destruktivitás - Romlás, pusztulás, élettelenítés (D-ÉLETT): Többnyire befejezett agresszióra, tönkretevésre utaló tartalmak, amelyek valamiféle elpusztult, dimenziótlan élőlényt vagy élőlény-testrészt mutatnak be, valamit, aminek "megszűnt a folytonossága" (pl. "felakasztott madár" , "eltört gerinc" "beteg tüdő" "koponya" 1 stb.) Veszteségélményt, és ezzel járó szorongást implikálnak. Öngyilkosok jegyzőkönyveiben, válófélben levőknél gyakori kategóriák. Élettelenítéshez kerülhetnek a katasztrófákra utaló válaszok is (pl. világvége), illetve a sír, halál tartalmak. Gyakori, vulger jellege miatt nem adunk élettelenítést "a kiterített állatbőr a kandalló előtt" típusú megnyilvánulásokra, hiszen a családi élet asszociációit hívhatják elő. Nem mindig számít élettelenítésnek a hiány, főként akkor nem, ha nem társul agresszív vagy pusztulás képzettel (pl. nem sorolható ide az "arc, hiányzik az alsó része" válasz).
 3. Bizarr (BIZARR) : A maguk sajátos módján kreatív, de megdöbbentő, sokkoló tartalmak, melyek többnyire alacsony színvonalúak. Pl. "agytörzsön felmászó két állat", "véres játék", "egy ember négykézláb a tükörjégen, levágott lábbal, keres valamit." Sokszor járnak együtt az agresszió kategóriával.
 4. Szexuális tartalmak (SZEX) - Olyan asszociációk, amelyekben nemiségre, nemi szervekre, vagy másodlagos nemi jellegre való utalás van (nemi szerv, melltartó, utcalány stb.) A párkapcsolatban lebegő szexuális "energiát" jelzik, amely feszültségekkel vagy harmóniával is társulhat. Akkor is jelöljük, ha tipikus válaszról van szó, mivel nem a véletlen műve, hogy egy-egy táblára szexuális jellegű vulger válasz születik, vagy egészen más eredmény születik.
 5. Gondolkodási zavarra utaló absztrakt és egyéb tartalmak (GONDZAV)- Ide tartozik a konkrét és absztrakt gondolkodási szint patológiás keveredésére utaló bármely jegy (ld. a példában: "átölel egy gondolatot"), továbbá az Absztrakt B, a Konkretizálás és esetlegesen a torzítások által születő neologizmák. Ha ezek közül akár csak néhány is előfordul, szkizofrén veszélyeztetettségről van szó. Szigorúan jelölünk. Nagyon ritka jegyekről van szó. A kategória elsősorban arra való, hogy a gondolkodási zavar tüneteit mérje az olyan esetekben, ahol ezek az egész család légkörére kihathatnak. Mellékletben egy ilyen példát olvashatunk egy szkizofrén páciens jegyzőkönyvéből.
 6. Együttes élmény (ÉLM)- Bagdy Emőke javaslatára a Mérei-féle együttes élményről kapta a nevét ez a kategória. Ide tartoznak a közös pozitív élményeket felidéző asszociációk, amelyek gazdagítják a pár légkörét, és oldják a feszültséget. Ezek lehetnek akár ténylegesen megtörtént események, vagy akár közös irodalmi élmények is. Az alábbiakban néhány példa: "A kis kulcstartód, amelyet az Eiffel-toronynál vettél", " A csillagszemű juhász a kaszatömlöcben" (közös meseasszociáció). Az élmény közös jellegét annak alapján határozhatjuk meg, hogy a partner veszi-e, érti-e az utalást. (Ha egyébként érti, általában el is szokta fogadni). Nem számít együttes élményre utalásnak, ha csak egyik fél személyes asszociációjáról van szó. (Pl. "Apukámnak volt ilyenje, de Te nem láttad" ).
 7. Pozitív érzelmek (POZ): Olyan asszociációk (érzelmek, cselekvések) amelyek a KRV-ben megjelenő alakok (emberek, állatok) egymással kapcsolatos pozitív viszonyára, jó hangulatára utalhatnak. Pl. puszit dob, összekacsint, szereti egymást. Nem tartozik ide véleményem szerint a tánc, amely részben szexuális töltésű tevékenység, valamint a magányos cselekvések megjelenítése ("mosolygó arc", "mulatságos hippi") Viszont ide sorolható a pozitív érzelmek szimbolikus kifejeződése is, pl. "galambpár". A jövőben e kategória nagy eséllyel összeolvad majd a homonómia kategóriával (ld. később.)
 8. Hatalom gyakorlására utaló tartalmak (DOM) - Olyan tartalmak, amelyek szimbolikus szinten egyértelműen valamely domináns hatalmi funkciót betöltő személyt, vagy hozzá tartozó tárgyi "kellékeket" mutatnak meg. Pl. karmester, jogar, kalauz, uralkodó, királynő, Napóleon. Nem számítanak ide a félelmetes, szorongást keltő szörnyek vagy állatok, mert ezek már nemcsak a dominanciát hordozzák, hanem szorongást hívnak elő, illetve még vulgerek is..
 9. Játékosság (JÁTÉK) : Bármilyen konstruktív tartalomra megadható, amely a KRV interpretációban megjelenő alakok játékos aktivitására utal (pl. körhinta, libikóka, játékfigura, játszanak .) De: Nem adható meg viszont olyan esetekben, amikor agresszióval, csonkítással, vagy más destruktív jeggyel együtt fordul elő (pl. koponyával játszik).
 10. Családi élet (CSALÁD): Valamennyi konstruktív tartalomra megadható, amely a KRV-ben megjelenített alakok részéről a családi életben, a ház körül vagy a háztartásban végzett tevékenységekre utal. Ide tartozik a III. táblán rendkívül gyakran megjelenő mosogatás, főzés, mosás, terítés, gyereksétáltatás, sőt a közös tehercipelés stb is.
 11. Szimmetria - Olyan jelcsoport, amely bármelyik félnél a szimmetrikus ábrázolás értelmezésének problémájára utal. Ide tartozhat akár csak egy kis töprengés is az egyik fél részéről: "Mind szimmetrikus, miért?" "Ha nem lenne szimmetrikus, akkor azt mondanám hogy.". A szimmetria kultúrtörténeti és analitikus értelmezéséből kiindulva intrapszichés, illetve interperszonális konfliktust egyaránt jelezhet.
 12. Szimbiotikus tartalmak - bármiféle szimbiotikus együttélésre utaló, projiciált asszociációk. Egyszeri előfordulásuk is igen sokatmondó lehet, vannak viszont klinikai csoportok, melyeknél viszonylag gyakran megfigyelhetők (pl. anorexiások). Leggyakoribb példa a sziámi ikrek válasz, illetve az összetapadtságra , összeragadtságra való asszociálás, annak említése, hogy " egy a szívük, egy a lelkük" stb.
 13. Gyász, bánat, szomorúság - Projiciált veszteségélményt mutató, szimbolikus, vagy direkt módon kifejezett kategóriák. Sokszor, amennyiben a légkörből erre következtethetünk, a fekete szín is hasonló tartalmat hordoz. Példák: "Halálmadár", "szomorú ember" . Sokszor az élettelenítés kategóriával együtt fordul elő.
 14. Tintapaca, paca - Hárító, rejtőzködő válasz. Halmozott előfordulásának változatos jelentése lehet, e téren további vizsgálódásra van szükség.

 

Technikai kiegészítések:

 

•  Ha esetlegesen ezek a jegyek visszatérnek, részleteződnek, akkor is csak személyenkénti első előfordulásukat jelöljük.

•  Bizonyos esetekben nem dönthető el, hogy egy adott válasz agresszív, vagy élettelenítő-e (pl. áldozati oltár=agresszió "kelléke", de halál színtere is.) Ilyenkor nem teszünk ki kódjelet.

 


Lábjegyzet:

A koponya az esetek nagy részében valóban negatív asszociációs körből származó tartalom. Ezzel együtt, ha a teljes kontextus (pl. tábla értelmezése) anatómiai jellegű - koponyacsontok, szövetek, agyrészek, erek stb. akkor nem adjuk meg az élettelenítés jegyet. Hangsúlyozni kell, hogy ez nagyon ritka eset.

 
<< Előző oldal
Következő oldal >>
> Részletes tartalomjegyzék <