3. Fejezet

Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére

Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna

 

Bevezetés

 

A párra és családra irányuló pszichológiai vizsgálóeszközök professzionális szintű alkalmazásához és eredmény-elemzéséhez három követelmény teljesítése szükséges:

  • a rendszerelmélet és interakcionális paradigma kulcsfogalmainak, a párra és családra vonatkozó jelenségértelmezésének biztonságos tudása és tiszta használata;
  • önreflexív módon feldolgozott, személyes tapasztalatokon nyugvó önismeret, amely az (egykori) származási és jelenlegi felnőtti családi kötelékeink végiggondolását, elemző tudatosítását kívánja meg;
  • végül a belülről fakadó át- és belátások nyomán a tudatosabb szakmai beállítódás, viszonyulás, (pszichológusi viselkedés-és kapcsolatkezelési stílus) elemi szintű iskolázására kell törekednünk. Ennek keretében meg kell ismernünk olyan család-feltáró, elemző, kérdező, tisztázó stb. stílusmintákat, amelyek a munkánkat professzionálissá teszik és megkülönböztetik a "hétköznapi beszélgetés"-től.

E követelmények megalapozottak. A pár- és család megismerése során ugyanis a diskurzus akarva-akaratlanul tartalmaz intervenciós hatású elemeket. Ez pedig a beavatkozás felelősségét hordozza.

Amint az előző fejezetben kifejtettük, a megismerő módszerek alkalmazási céljuk szerint képviselhetnek szelekciós és modifikációs stratégiát. A cél és folyamatvezetés dönti el, hogy a kettő arányában melyik fog dominálni. A kísérleti személyek/család keresését, kiválasztását és vizsgálatra történő (szükségszerű!) "bemelegítését" célzó helyzetben a szelekciós jelleg, az eleve problémafeltáró és intervenciós orientációjú helyzetben a változtatás - módosítás - szándéka juthat erőteljesebben kifejezésre (modifikációs stratégia).

Ezért lehet azt a követelményt felállítani, hogy

•  "a családvizsgáló módszereket tanulmányozók pallérozott szemlélettel és készségekkel viszonyulnak a vizsgálati helyzet(ek)hez

•  megfelelően felmérhessék és értékeljék az interakcionális megközelítést;

•  a rendszerfogalmakat használva elemezhessék a családban végbemenő folyamatokat;

•  meg tudják különböztetni az intrapszichés szintet az interperszonálistól, a tudatost a tudattalantól, a viselkedést a cselekvéstől és a külső megfigyelő helyzetet a "bennfentes" segítőétől, aki a családban és családdal dolgozik;

•  átláthassák a két, három vagy több személyes családi helyzetek interakcionális mintáit, a cirkularitás jellemzőit;

•  megértsék a családi életciklusok szerepét a változás(ok) provokálásában ill. a pszichikai és viselkedési zavar - mint tüneti jelenség - szerepét a családi egyensúly kényszerű megőrzésében" (Dallos, Procter, 1990, id. mű 9.old.)

Mindehhez mindenekelőtt a rendszerszemléletű interakcionális paradigma (szemlélet-és gondolkodásmód) új, saját nyelvezetét, fogalomkészletét szükséges birtokba venni.
 
 
Következő oldal >>
> Részletes tartalomjegyzék <