5.4.

Interakcióelemzés:

a Közös Rorschach Vizsgálat jelölési rendszereinek fejlődése

Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke, Máth János

 

 

A KRV első jelölési rendszerét Bagdy, Kóta és Safir (2002) alakította ki Ruskó (1987) disszertációja, valamint Willi (1973) nyomán. A kidolgozáshoz Wichstrom és mtsai (1991,1993,1996), valamint a Palo Alto-i iskola publikációi is ihletet adtak. A jelölési rendszert a három szerző számos munkatársával, többek közt Kulcsár Évával, Bakó Tihamérral, Kóta Hedviggel, Safir Erikával és számos, klinikai szakpszichológus hallgatóval együtt tesztelte, "vizsgálta be". Az első figyelemre méltó eredmények Bagdy (2002a), valamint Bagdy és Mirnics (2002) tanulmányában láttak napvilágot.

A jelölési elemek tagolása racionális pszichológiai észjárással történt: megkülönböztettek indításra, interakcióra, valamint zárásra utaló jeleket; illetve informatívnak bizonyult a döntések minősítése (kongruens egyetértés, passzív beletörődés, egyetértés haraggal).

Az indítás és a zárás jegyeinek elválasztásához a kidolgozók már e rendszerben azt a reményt fűzték, hogy ezáltal jobban megragadható a párkapcsolatban domináns személy; megfigyelhetők azok a változatos minták, amelyek a kapcsolati légkör bensőségességét vs. indulatosságát, produktivitását vs. regresszivitását jellemzik.

Az egyes jegyek kidolgozásában mindazonáltal a szerzők ingadoztak a verbális kommunikáció és a pszichológiai jelentés szintje közt. Számos, a verbális kommunikáció formáját visszaadó jelet használtak (pl. kérdés, felszólítás), ugyanakkor más jegyek már egyfajta mélyebb működési szintet fejeznek ki (bizonytalanság, indulat, továbbszövés).

A jegyek összesítési szisztémája változott a kutatások előrehaladtával. A kidolgozókat klinikai pszichológiai észjárás segítette: arra a megfontolásra alapoztak, hogy a közös produktum szempontjából mely kooperációs aktusok visznek "előre", melyek hátráltatják a döntést, és melyek azok, amelyek ebből a szempontból indifferensek. Megkülönböztettek kooperatív, akadályozó és nonkooperatív jegycsoportot, melyeken belül direkt és indirekt jegyeket találhatunk.

A logikailag áttekinthető tagolás faktoranalitikus számításokkal mégsem igazodott; amit érthetővé tesz az a pszichometriai tény, hogy az egyes kódjegyek különböző jelölési szinteket (a verbális kommunikáció formája vs. funkciója, "jelentése") érintenek. Az elemzésekből bebizonyosodott, hogy a kérdések, részletezések például rendkívül heterogének lehetnek (Vargha, 2006, szóbeli közlés).

Könyves-Tóth Előd (in Bagdy, 2002) faktoranalitikus számításai nyomán, az 1995-2002 közt gyűjtött jegyzőkönyvek magyar standard anyagából nyolc interakciós faktor bontakozott ki; melyek számos vizsgálatban jelentősnek bizonyultak. Értelemszerű, jól használható jelentése volt a gátolt-passzív, az impulzív-kritikus és az egoisztikus, illetve a facilitáló faktoroknak, melyek tekintetében több klinikai csoportnál (pl. depressziós, hisztériás) is különbségeket lehetett felfedezni sine morbo személyekhez képest.

A három, illetve nyolc jegycsoportban személyenként, aktuscsoportonként százalékos gyakoriság számolható (az összes interakciós jegyhez viszonyítva); valamint informatívnak bizonyult a relatív gyakoriság kifejezése is. Több vizsgálat hívta fel a figyelmet arra, hogy a KRV-nek jóval több információtartalma van, mint amennyit önmagában a verbális kommunikáció elárul - mindez részben a külföldi, modern kommunikációkutatások, részben a klinikai esettanulmányok tanulságaként vált egyre bizonyosabbá. Míg a kezdeti jelölési rendszer kidolgozói és alkalmazói nap mint nap a rendszer kötöttségéhez alkalmazkodtak, a konferencia előadásokon és a klinikai vizsgálatokban számos alkalommal hagyatkoztak a szimbólumelemzésre, és az egyéni, Mérei nyomán kidolgozott Rorschach kategóriákra, mint adatforrásokra. Hasonló ellentmondások a külföldi szakirodalomban is megjelentek (pl. Melnick, 1996) illetve kutatásaiban Bakó (2002), Endreffy (2002) és Sáray (2002) is használt kvalitatív elemzéseket lépésmintákra vonatkozóan. Bármennyire informatívak is voltak tehát az empirikus mutatók, elmondható, hogy a KRV-t a klinikusok kivétel nélkül minden esetben a konkrét jelenségek minőségi megértésére használták - eklektikus jelleggel. Rendkívül sokatmondó volt például akár egyetlen, súlyos kommunikációs zavartól terhelt család esetének elemzése is (Mirnics, Szili, Kovács, 2005) ; melyben kialakult helyzet gyakorlatilag "leutánozta" a Palo Alto-i iskola által felismert patológiás kommunikációjegyeket, együttesen a Mérei-féle egyéni Rorschach-rendszer súlyos klinikai diagnosztikai jegyeivel. A módszer használói számára sokszor döbbenetes felismeréseket hoz egy-egy markáns példa.

Érdekességként említhető még, hogy a KRV munkalélektani alkalmazásának kipróbálása kapcsán Mirnics (2001) párkapcsolati kontextuson kívül is olyan információkhoz jutott, melyek meggyőzően támasztották alá, hogy a tudattalan projekciós folyamatok még olyan környezetek működésében is szerepet játszanak, amelyek messze túlmutatnak a párkapcsolatok "intim" keretén. (Megjegyzés: nézetünk szerint részben ennek beláthatatlan veszélyei indokolják, hogy a projektív tesztekkel szemben a munkalélektanban távolságtartás tapasztalható.)

Mindezek a vizsgálódások részben a módszer értékét támasztották alá, ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy a mért jelenség "több", mint pusztán a kommunikációs forma, és az interakció dinamikája nem teljesen fedhető le az interakciós jelzések felszíne, a verbalizálás vagy a jegyek funkciója által - több szintű folyamatról van szó, amelyben nem hagyhatjuk figyelmen kívül a projekció mechanizmusát, és ennek párkapcsolati vonatkozásait. Részben e gondolatot bontotta ki Bagdy (2002b) a KRV összefüggéseivel jól egybecsengő Willi-féle kollúziómodell áttekintésével.

 

5. 4. keret: Az eredeti magyar KRV jelölési rendszer elemei (összegzés)

 

Indítások:

1. Független indítás - Autonóm, kezdeti javaslat

2. Indító javaslat - Illeszkedő kezdeti javaslat (Pl. "Te hogy látod?")

3. Indító kérdés - Kérdő formájú kezdeti javaslat

4. Indító felszólítás - Direktív magatartás az első interakciós lépések során

5. Indító bizonytalanság - Bizonytalanság kifejezése az interakció kezdetén

6. Indító zavar - Zavartság, tanácstalanság kifejezése az interakció kezdetén

7. Tartalmatlan indítás - Kiegészítő jegy abban az esetben, ha az első javaslat nem konkrét tartalom.

 

Interakciójegyek (alkulépések):

•  Kérdés - Kérdő formájú közlés. Lehet tartalmatlan kérdés is, sokféle jelentése lehet.

•  Tisztázó magyarázat - A saját javaslat tisztázása, kérdésre.

•  Független válaszajánlás - Autonóm javaslat, melyet feltehetőleg nem befolyásol a másik fél korábbi közlése.

•  Részletezés - A saját javaslat elemeinek pontosabb megnevezése, általában egocentrikus célok érdekében.

•  Visszatérés a saját javaslathoz - A saját ötlet hangoztatása több alkalommal, illetve akár csak egyszerű ismétlése.

•  Visszatérés a partner javaslatához - A partner által javasolt ötlet visszahozása az interakcióba, akár csak az említés szintjén.

•  Továbbszövés - A partner javaslatának konstruktív továbbgondolása, vagy elemekkel gazdagítása.

•  Felszólítás - A partner instruálása, általában a közös feladat elvégzésével, a tábla értelmezésével kapcsolatban.

•  Korrigálás - A másik féltől származó javaslat részleteinek módosítása, megkérdőjelezése.

•  Kritka - A másik fél személyének devalválása, becsmérlése, támadása.

•  Tagadás - A másik fél javaslatának nyílt elutasítása.

•  Bizonytalanság - Tanácstalanság, tehetetlenség kifejezése.

•  Zavar - Szintén tehetetlenség kifejezése, de markánsabb formában.

•  Dicséret - A másik fél javaslatának pozitív minősítése.

•  Tartalmatlan verbalizáció - Olyan közlés, amely nem fogalmaz meg konkrét válaszjavaslatot.

•  Indulat - Agresszív feszültség kinyilvánítása verbálisan vagy intenzív nonverbális formában.

 

A döntés, zárás jelei:

•  Saját záróválasz - A saját javaslat döntésként való egocentrikus vagy asszertív kimondása.

•  Záróválasz a partneré - A partner záróválaszának kimondása a kommunikációs egyensúly megteremtése (kirakati döntés: válasz partneré, kimondás saját részről) kedvéért, vagy a partnernek való megfelelés érdekében.

•  Közös döntés - Szoros együttműködést kifejező, "összegyúrt" tartalommal való zárás, ahol maga a közösen kimunkált projektív tartalom szintjén dolgoznak össze a felek. A közös döntés néhány részletre, vagy a teljes komplex tartalomra vonatkozhat.

•  Döntésképtelenség - Képtelenség a közös megállapodásra, és e tehetetlenség kinyilvánítása.

 

A döntés minősítése:

•  Kongruens egyetértés - Kommunikációs összhang, elfogadás a záróválaszt nem mondó fél részéről.

•  Passzív beletörődés - A másik fél válaszának elfogadása behódolással.

•  Egyetértés haraggal, indulattal - Behódolás elégedetlenség, agresszió kifejezésével együttesen.

•  Független döntés - A saját akarat keresztülvitele a partner beleegyezése ellenére; ily módon a feladat kereteiből való kilépés.

 

5.4.1. Máth János döntéselméleti modellje

 

Máth János, a Debreceni Egyetem kutatója habilitációs értekezésében, a Közös Rorschach Vizsgálatról készült leírásában és elemzésében törekedett e módszer a játék- és döntéselméleti paradigmában szemlélni. A módszert formalizált játéknak tekinti, feltételezve, hogy a párok sajátos döntési sémái az idő folyamatában egyértelműen megmutatkoznak, sőt, ha a döntési sémák közt feszültségek vannak, akkor ez a tíz tábla sorában elő fog kerülni. Feltételezi egyúttal, hogy a KRV, mint helyzet, fokozott konfliktuspotenciált hordoz magában, illetve az átlagosnál jobban palástolható az önzés és az egyéb, a partnerre nem túl kedvező stratégiák. További sajátosságként veti fel, hogy a KRV olyan folyamat, amelyen belül a felek akár változtathatnak is a viselkedésükön (például a felszólító jelleg hatására), akár tudatosulhat is bennük az együttműködés módja, önreflexióra kényszerülhetnek. A folyamatelemzés esetlegesen olyan dolgokat mutat meg, amelyek az összesített interaktometriai elemzésben rejtve maradhatnak.

A KRV tehát felfogható úgy, mint egy közös, megoldandó feladat, amelyben a felek egyéni céljaikat követik, és ezeket közös célokká ötvözik az alkufolyamat közben. Horváth (2003) nyomán, a szerző úgy véli, minél közelebb áll hozzánk egy másik személy, annál inkább törekszünk rá, hogy ne csak a saját nyereségünket növeljük, de az övét is. Újszerű gondolat Máth doktori disszertációjában, hogy a pár közös döntésén múlik nemcsak a végeredmény, de a helyzet definiálása is, a KRV-ben ilyformán akár a helyzeti tényezők hatásával is számolnunk kell.

A KRV analógiás viszonyba állítható a tárgyalástechnikai irodalomban leírt konfliktuskerettel; melynek három dimenziója a kapcsolathangsúly, vagy feladatmegoldási hangsúly (nyereségre törekvés értelmében), az emocionális vs. intellektuális beállítódás (érzelmek vs. tények felé orientálódás), és az együttműködés vs. győzelem (közös vs. egyéni nyereség lehetősége) .A három dimenzió kombinációjából alakul ki az altruista vs. egoista magatartás; azzal, hogy a házaspároknál a szakirodalom (Aldous, 1971) szerint általában fontos a viszony fenntartása , mint cél is - minek következtében elsősorban a harmadik dimenzió mentén változhat a viselkedés. A helyzetet még tovább bonyolítja, ha tekintetbe vesszük az időfaktort, mert ilyenkor a három dimenzió már nem bizonyul elegendőnek. A kimenetelre és a helyzet változására a másik fél viselkedése is hatni kezd, a két fél kommunikációja egymást alakíthatja.

A válaszok emocionális vs. intellektuális jellege szerinti súlyozás kifejezetten lényeges kérdés lehet, tudván, hogy a KRV helyzetben a másik fél javaslatának elhárítása akár játszmaszerűen is történhet, az intellektualitás mezébe burkolózva. (Egy-egy résztvevő személy abban az esetben, ha nem fogadja el a másik fél ötletét, azt is mondhatja: "nem látom".) Máth emellett úgy véli, a kommunikációban nemcsak a patológiás, hanem a sine morbo párok is taktikai elemek egész készletét alkalmazzák saját javaslataik minél tökéletesebb érvényesítése érdekében. E ponton óhatatlanul is felmerül a kérdés: hol a határ az egészséges és patológiás "játszmahelyzetek" között? (Megjegyzendő, hogy bár Máth alapvetően döntéselméleti szakirodalmat használ, óhatatlanul is eljut e kérdéseknél a Haley-féle paradox kommunikáció kérdésköréhez ; valamint a B1 és B2 jelölési kategória szintén rokonságot mutat Haley egyes meglátásaival. )

Játékelméleti megközelítésben a Máth-rendszer tekintetbe vesz számos olyan szakirodalmi vonatkozást a KRV rendszer szempontjából, melyek az egyéni nyereség és veszteség terminusait írják le. Mindenekelőtt, a résztvevőknek meg kell fogalmazniuk "belülről" a maguk számára, hogy inkább az egyéni nyereséget tartják-e szem előtt, vagy a közös döntést tartják "értékesebbnek". A helyzet felfogásában szerepet kap a "legrosszabb kimenetel" gondolata is - ez egyeseknek a döntésképtelenséget jelenti, mások számára pedig, hogy saját válaszjavaslatuk elsikkad (utóbbiak a "gyáva nyúl" játék szabályszerűségei szerint léphetnek fel). Figyelemre méltó kérdés, hogy a pár helyzetdefiniálási kontextusában egyáltalán szerepel-e az "összegyúrt", kombinált válaszjavaslat, mint döntési lehetőség, vagy - saját életük tapasztalatából építkezve - nem tudják használni. Sok esetben emellett, a "közös" döntésre való felszólítás ellenére, az egyéni nyereség megszerzése alapvető helyzetdefiníciós lehetőségként adódik, szintén nem függetlenül a párkapcsolati előzményektől. Máth úgy véli, a versengésnek fokozatai lehetnek, amit egy alapkérdéssel lehet szemléltetni: Meddig mehetek el az önzésben, hogy ez a másik felet ne zavarja? A KRV-ben e téren is folyamatos egyensúlyteremtési kísérleteknek lehetünk tanúi.

A Közös Rorschach helyzet összességében - a párkapcsolat, mint viszony jellegéből adódóan - átlépi a döntéselméleti paradigma kereteit, és három kérdés mérlegelését teszi szükségessé egy-egy pár esetében, és a kutatások szintjén is:

 • A versengés vagy a közös nyereség helyzetének látják-e a KRV-t a partnerek? (Ezen belül egyik, másik partner)
 • Hogyan súlyoznak az egyéni nyereség és a viszony fenntartása között?
 • Amikor az egyéni célok kifejeződnek a viselkedésben, és a konkrét helyzetben interakció alakul ki, a partnerek hogyan változtatnak a viselkedésükön, egymás hatására, a tíz tábla folyamatában ? (Adott esetben, az előbbiekben vázolt célok, és az elérésükhöz kezdetben használt módszerek megváltoznak-e; sor kerül-e küzdelemre, milyen kimenetellel?)

Számos olyan sajátossága is van továbbá a helyzetnek, melyek egy ismeretlenek közt játszódó, valamint a való életben működő döntésnél nem jelentkeznének, például a következők:

 

 • Implicit döntési szabályok, melyek kimondását a partnerek nem érzik relevánsnak, ugyanakkor rendkívül lényegesek viselkedésük, kapcsolatuk mozgatórugóinak megértésében (Sillars, 1989). Mindebből nehézségek fakadhatnak, például néha nem egyértelmű a kommunikáció alapján, hogy a partnerek miként viszonyulnak egymáshoz, elfogadják-e, vagy elutasítják-e egymás javaslatait.
 • Implicit tényezők befolyásolják a saját nyereség/veszteség definícióját és az interakcióban való részvétel jellegét (pl. a legfontosabb személyiségtényezők, és az "interakciószemélyiség").
 • Az interakció "méltányossági mérlege" hosszabb folyamatban dől el, mint a hétköznapi élet során - a házaspárok hétköznapjaikban nem szoktak egymás után tíz közös döntést hozni, és ezért egy-egy megoldandó problémánál már nem él élénken a korábbi döntések emléke. A KRV folyamatban, mint említettük, a felek beállítódása a méltányosság mérlegelésének megfelelően változhat - tehát az interakció megítélése szempontjából az összkép a mérvadó. Elfogadva Mérei Ferenc a Rorschach táblák felszólító jellegével kapcsolatos meglátásait, a párkapcsolati viselkedést akár az ingerhelyzet kiugró, pszichológiai értelemben jelentős sajátosságaihoz is kapcsolhatjuk.

 

Összességében, a Máth-rendszer nagy újítást jelent azáltal, hogy érthetővé és áttekinthetővé teszi döntéselméleti szempontból a KRV helyzetet, valamint hangsúlyosan felhívja a figyelmet a párkapcsolati viselkedés folyamat jellegére és potenciális változásaira. Az áttekintés jelentős inspirációt is adott: Bagdy (2005) részben a Máth-rendszer felhasználásával dolgozta ki processzometriai kódrendszerét, melynek útján folyamatban mérhetők az interakciós magatartás változásai. Mirnics (2006) munkatársaival viszont az "Integrált Jelölési Rendszerbe" a Máth-jegyekből azokat próbálta beépíteni, melyek a korábbi statisztikai elemzések szerint jól körvonalazódnak, továbbá az értelmezés szintjén, a KRV helyzetek mindenkori jelölői számára "tisztának" hatnak. Hasonló szempontból, a döntési hierarchia felállításában játszott szerepet az "Integrált Rendszerben" a válaszajánlások előző javaslatokhoz való viszonya is.

 

5.4.1. keret A Máth-rendszerben megjelenő jelölési egységek

 

A. A javaslat képi tartalma és a korábbi képi tartalom szerinti jegyek:

 

 • Független javaslat - A korábbiakhoz nem kapcsolódó válaszajánlás.
 • Hasonló javaslat - A partner javaslatához hasonló gondolat megfogalmazása, mely elfogadást és asszertív fellépést is implikál, ezáltal egyengeti a végső válasz útját.
 • Ismétlés - Visszatérés egy korábbi javaslathoz (saját, másik félé).
 • Továbbfűzés - Egy javaslat továbbgondolása.
 • Szűkítés - Egy javaslat szűkítése (részlet elhagyása vagy általánosítás).
 • Redukció - Két fél javaslatából közös válaszajánlás kialakítása kölcsönös szűkítéssel.
 • Egyesítés - Két javaslat kombinálása olyan formában, hogy mindkettő teljes egészében megmaradjon.
 • Összesítés - A közös döntésben felsorolják az elhangzott javaslatokat, vagy azoknak egy részét.
 • Instrukció - Felszólítás vagy javaslat a helyzet egy adott formában való értelmezésére, vagy egy bizonyos viselkedés produkálására a KRV helyzetben.
 • Instrukció kérés - Kérés, amely a helyzetben a képi tartalommal kapcsolatban a partnerhez szól, és célja a partner javaslatának kiváltása.

 

B. Állásfoglalások

 

B1 Állásfoglalás a partner javaslata irányában:

 • Elfogad /részben elfogad
 • Elutasít /részben elutasít
 • Nincs állásfoglalás

B2 Állásfoglalás a saját korábbi javaslat irányában:

 • Felad (lemond)
 • Fagaszkodik (védelmez)
 • Részben felad (lemond) részben ragaszkodik (védelmez)
 • Nincs állásfoglalás

 

C. Javaslatok a közös döntésre:

 • Igény kifejezése a közös döntésre
 • Döntés felkínálása
 • Döntés kimondása (saját, másik félé, kombinált)
 • Döntés elfogadása
 • Döntés elutasítása
 • Nincs rá utalás

 

5.4.2. Kitekintés a jelölési rendszerek fejlesztése irányába

 

Az előbbiekben bemutatott két jelölési rendszer segítségével több nagy információértékű elemzés született - ugyanakkor mindkét esetben számos ellentmondás körvonalazódott a kódolás megbízhatóságát és érvényességét illetően. Maga a jelölés elsajátítása is hosszadalmasnak bizonyult. Az ellentmondások áthidalására született meg a Károli Gáspár Református Egyetem kutatócsoportjában néhány fontos gondolat, melyek támpontot adtak a KRV további fejlesztéséhez.

 • Máth rendszere nyomán alakult ki a folyamat- és interakcióelemzés elkülönítésének (és együttes végrehajtásának) igénye, mely két célt egyrészről az Integrált Jelölési Rendszer, másrészről pedig a processzometria segítségével véljük megvalósíthatónak.
 • Statisztikai alapon merült fel az a pszichometriai kérdés, hogy feltehetően informatívabb a párszintű jegyek, mint az egyéni jegyek használata (hiszen magát az interakciós kontextust, a kapcsolatot, mint működési egységet leginkább ez adja vissza). Feltehetően magáról a személyiség lehetőségeiről is az ad teljes képet, ha tudjuk egy adott interakciós helyzetben mutatott megnyilvánulásait az egyéni erősségekhez viszonyítani. Ennek megfelelően, rendkívül fontossá vált a párszintű interakcióelemzés.
 • A jelölés egyértelműsége és "tanulhatósága" értelmében, a jelölési rendszerek integrálása és a kódjegyek redukálása vált szükségessé. Számos olyan elem is van ugyanis verbális kommunikációnkban, melyek többféle tartalmat hordozhatnak, s ha ezeket kódoljuk, szinte bejósolhatatlanná válik, hogy a kommunikációs kontextusban milyen módon használják őket a résztvevők. Ilyen például a kérdés, amely irányulhat nézőpontátvételre, vagy kötözködésre, kontrollt hordozhat, vagy alárendelődést. A részletezés, hasonlóképpen, egocentrikus, de a partner számára lényeges információkat közvetítő aktus egyaránt lehet. Azokat a kódjegyeket is szükséges volt redukálni, amelyek mögött nem véltünk "tapinthatónak" valódi pszichológiai tartalmat, vagy esetleg más kódokkal már lefedtük őket (pl. Máth rendszerében szűkítés, redukció). A kódjegyek ily módon való bevizsgálása tapasztalati alapon, a korábbi vizsgálatok eredményeire alapozva, illetve a jelölési rendszerek használóitól érkező rendkívül gyakorlatias, lényeglátó visszajelzések alapján történt.
 • Paul Kline (2000) híres angol pszichometrikus fogalmazza meg, hogy "mindennek, ami létezik, bizonyos mennyiségben kell jelen lennie". E gondolatból kiindulva, egy-egy szakmailag biztos lábakon álló jelölési rendszer koncepciójának megtanulása jóval fontosabb, mint a kódolás aprólékos részleteinek végrehajtása (bár utóbbi sem elhanyagolható szempont). A tíz tábla folyamatában a jellegzetes interakciós formák - Máth gondolatával élve - általában láthatóvá válnak, függetlenül attól, hogy egyes táblákon a kódolásban adódhat néhány hiba. Ezen gondolatok érzékeltetik, hogy egy optimális jelölési rendszer alapja a pszichológiai szemléletmód, és a szakirodalomra alapozott tudományos megállapítások - kevésbé maga a konkrét szöveg. Vélemény- és magyarázatkérést például az új jelölési rendszerben csak akkor jelölünk, ha az aktusból (és a kontextusból) egyaránt megállapítható, hogy valódi empátiáról van szó (nem kötözködésről, nem rejtett önérvényesítési manőverről). A kommunikációs elemek ily módon való "letisztítása" az információtartalmuk növekedéséhez vezet.

Könyvünk egy további fejezetében mutatjuk be az ezen irányelvek szerint készült Integrált Jelölési Rendszert. Szintén külön részben szólunk a processzometriai módszerről.

 
<< Előző oldal
Következő oldal >>
> Részletes tartalomjegyzék <