7. Fejezet

A Circumplex Modellel és az Olson-teszttel kapcsolatos
nemzetközi és hazai empirikus vizsgálatok

Vargha András, Baktay Gizella, Tóth Melinda,
Kisgyörgyné Pongrácz Dóra, Bagdy Emőke

A tanulmány megírásához nagy segítséget nyújtott a T047144 és a K62667 számú OTKA pályázat.

 

 

7.1. Bevezetés

 

David Olson Circumplex Modellje 25 éves munkásságának eredménye. Kidolgozásában az a cél vezérelte, hogy új megvilágításba helyezze a családot, mint a társadalom alapvető funkcionális és dinamikusan változó, fejlődő egységét. Olyan szemléletet alakított ki, amelyben nem feledkezik meg arról, hogy bár a család önálló egység, de egyének alkotják, akik kölcsönös hatással vannak egymásra, mely egységükre, a család szerkezetére és működésére is kihat. Elméleti modellje tehát nemcsak a családot, de tagjait is vizsgálódása középpontjába helyezi.

A családtagok vizsgálatán kívül igyekszik feltérképezni azokat a hatásokat (szituatív- és a családciklus változásokat), amelyek befolyással vannak nemcsak az egyénre, de általa a család működésére is.

Bár modellje korábbi elméletek ötvözésével jött létre, olyan komplex látásmódot tükröz, amely megkönnyíti a szakemberek mindennapos munkáját. Ez volt a célja, amikor elmélete igazolására munkatársai segítségével és kritikusai éleslátásával kidolgozta családdinamikai - és angolul FACES névre elkeresztelt - mérőeljárását, melynek folyamatos fejlesztése és tökéletesítése a mai napig tart (Olson és Gorall, 2006; Gorall, Triesel és Olson, 2006). Modellje és tesztjének különböző változatai az egész világon nagy érdeklődésre tettek szert, két táborra osztva a szakembereket: a támogatókra és a kritikusokra. A tesztet magyarul Olson-féle Családtesztnek, rövidítve OCST-nek vagy Olson-tesztnek nevezzük (vö. 6. fejezet).

A jelen fejezet célja, hogy bemutassa a Circumplex Modell és mérőeljárásainak körében végzett kutatásokat, valamint a magyar adaptáció eredményeit. Továbbá szeretnénk egy kis ízelítőt adni abból is, hogy milyen nehézségekkel kellett a kutatóknak szembenézniük a Circumplex Modell gyakorlati alkalmazása és mérőeszközeinek kifejlesztése során.

 

7.2. A Circumplex Modellel kapcsolatos kutatások és kritikák

 

Mielőtt beszámolnánk az eddigi magyar adaptációs eredményekről, tekintsük át Olson hipotéziseinek ellenőrző vizsgálatait különböző empirikus kutatásokban. Ezen eredmények nemcsak a gyakorlatban tesztelték a modellt, és újabb kérdések megválaszolására ösztönözték Olsont, hanem nagymértékben hozzájárultak a modell tökéletesítéséhez is.

 

7.2.1. A Circumplex Modell circumplexitása

 

A circumplex fogalmát először Guttman (1954) definiálta. A circumplex változók együttesének egy olyan tulajdonsága, amely a köztük lévő és grafikusan ábrázolható korrelációs kapcsolatokról nyújt speciális információt. Ebben a grafikus ábrázolásban a változók reprezentációja körkörösen jelenik meg úgy, hogy az ábrázolásban egymáshoz közel fekvő változók egymással erős pozitív korrelációs kapcsolatban vannak (minél közelebb vannak egymáshoz, annál pozitívabb a korreláció), míg az egymástól távol fekvők (pl. a kör egymással ellentétes pontjain elhelyezkedők) közötti korrelációk igen alacsonyak (nulla körüliek vagy negatívak). Többen kimutatták, hogy az Olson-teszt hat fő skálája nem képez circumplexet a Guttman-i értelemben (vö. Gorall és mtsai, 2006). Esetében a Circumplex Modell egyszerűen csak egy ábrázolási módja a két fő dimenzió (kohézió és adaptivitás/flexibilitás) által definiált sík különböző tartományainak.

Olson későbbi kutatásaiban maga is tesztelte kritikusai eredményeit és belátta, hogy modellje nem circumplex a fentiek értelmében, de az elnevezést megtartotta (Olson, Gorall és Tiesel, 2004).

 

7.2.2. Nemlineáris dimenziók

 

Olson egyik hipotézise szerint modellje nemlineáris, ami azt jelenti, hogy az alapvető dimenziók (kohézió és adaptivitás/flexibilitás) a családi funkcionalitással görbevonalú (nemlineáris) kapcsolatban vannak. Mindkét alapvető dimenzió esetén feltételezte, hogy a dimenzió négy területre osztható, melyek közül a két szélsőség, vagyis a legalacsonyabb (széthulló, merev) és a legmagasabb (egybefonódott, kaotikus) problémás (patológiás). A dimenziók két középső övezete jelzi az egészséges családi működést. Ha a családokat a dimenziók mentén grafikonon ábrázoljuk, akkor harang alakú görbét kapunk, melyben a családok többsége a középső, egészséges tartományban helyezkedik el.

 

7.2.3. A dimenziókkal kapcsolatos kutatások és kritikák

 

1. A kohézió dimenzióval kapcsolatos kutatások és kritikák

Olson feltételezése alapján a kohézió , mint fődimenzió az alábbi összetevők segítségével ragadható meg: emocionális kötöttség (a közelség érzése), függetlenség (autonómia), családi határok a külvilág felé (külső határ), koalíciók (szülőkkel, testvérekkel, generációkkal), időfelosztás, térfelosztás, barátok, döntési folyamatok, érdeklődési terület, kikapcsolódás.

A kohézió dimenzió egyik első kritikáját Bilbo és Dreier tette közzé 1981-ben (vö. Thomas, 1988, 272. o.), melyben az Olson-teszt eredeti (FACES I) verzióját használták, 48 fiatal házaspár és 86 egyetemi hallgatónő mintájában. Vizsgálatukban arra az eredményre jutottak, hogy az autonómia és a külső határ összetevők nem lehetnek a kohézió fődimenziójának részei. Az autonómia problematikája 1983-ban Beavers és Voeller elméleti munkájában újra előkerült és a komponens törléséhez vezetett (Olson, 1983). A külső határ összetevővel kapcsolatos kritikákra Olson és munkatársai nem válaszoltak.

Olson kohézió definíciójának eredetileg két alkotóeleme volt. Az egyik a családtagok emocionális kötődése egymás között, a másik egy családtag individuális autonómiája a család szerkezetén belül. Beavers és Voeller (1983) azonban ellentmondást fedezett fel az autonómia koncepció és a modell nemlineáris hipotézise között, melynek hatására Olson (1983) korrigálta a kohézió definícióját. Törölte az autonómia összetevőt, azért, hogy megőrizze a koncepcionális egyértelműséget a családi szerkezet leírásában. Olson úgy gondolta, hogy a kohézió dimenziója az autonómia koncepció elhagyásával már egyértelműen nemlineáris karakterű lesz.

Modelljében Olson a kohézió négy szintjét különböztette meg. Úgy vélte, hogy a problémás családi funkcionalitást a kohézió szélsőségesen alacsony, illetve magas szintje képviseli. Előbbit széthullott , utóbbit egybefonódott szintnek nevezte el. Az egészséges családi funkcionalitás mutatói a dimenzió közepén található mérsékelt értékekkel jellemezhető tagolt és összetartó családtípusok.

Több kutató (vö. Thomas, 1988, 14.5 alfejezet) hangsúlyozta, hogy a kohézió extrém magas problémás szintje, az egybefonódott szint nem egyenértékű a nagyon magas kohézióval, ezáltal rossz helyen szerepel a modellben. E szerzők szerint a kohézió fogalma lineáris, vagyis az alacsonytól (széthulló: alacsony közelség, alacsony törődés, alacsony támogatottság) a magasig (erős érzelmi közelség: magas közelség, magas törődés, magas támogatottság) terjed, és így az egybefonódottság külön fogalom, amely az érzelmi kontroll és a korlátozó magatartás viszonylataival foglalkozik az egyén és a család szintjén.

A kohézió koncepciójával kapcsolatban még egy probléma látott napvilágot. Olson és munkatársai számos kutatást végeztek, amelyekben az eltérő kulturális hátterű és etnikai hovatartozású családokat vizsgálták (vö. Thomas, 1988, 14.5 alfejezet). Fő elképzelésük az volt, hogy a kohézió koncepciója a családok funkcionalitása szempontjából nagy jelentőségű, de a kohéziós értékek a szociokulturális és etnikai háttértől függően erősen eltérhetnek. Ez az elképzelés a gyakorlatban is bebizonyosodott. Minuchin és munkatársai (1976) például extrém alacsony kohéziós értékeket találtak delikvens fiatalkorúak családjainál, míg mások extrém magas értékeket mutattak ki zsidó amerikai családok esetén. Reiss (1971) hasonlóan magas kohéziós értékekről számol be szkizofrén családoknál.

 

2. Az adaptivitás dimenzióval kapcsolatos kutatások és kritikák

Olson (1983) az adaptivitást párok, illetve családok olyan képességeként definiálta, ami lehetővé teszi a hatalmi rendszereknek , a szerepviszonyoknak , és a kapcsolati szabályoknak a szituáció és a fejlődésfüggő nehézségeknek megfelelő változtatását. Az adaptivitás dimenziója az alacsonytól a magas értékekig szintén négy övezetre osztható: merev, strukturált, rugalmas és kaotikus övezetre. Ez a dimenzió lényegében a dinamikus változás koncepcióján alapul és az alábbi összetevők segítségével ragadható meg: az interakciós stílus nyitottsága, kontroll, fegyelem, problémamegoldás, szerepek, szabályok.

Az adaptivitás dimenzió is kapott kritikai észrevételeket. Rámutattak arra, hogy nagyon nehéz egyazon dimenzióba összefogni a vezetési mintát (kontroll) és a konfliktusok kezelését (problémamegoldás), amikor ezek önmagukban is elég összetettek ahhoz, hogy önálló dimenzióként kezelhessük őket (Thomas, 1988).

Később (Gorall, 2002; Olson és Gorall, 2006) a dimenzió neve is megváltozott. A legújabb elnevezés: flexibilitás. A flexibilitás főbb összetevői: vezetés, tárgyalási stílus, szerepek kapcsolata, kapcsolati szabályok.

 

3. A kommunikáció dimenzióval kapcsolatos kutatások és kritikák

A kommunikáció a Circumplex Modell harmadik, előmozdítónak tekintett dimenziója 1983-ban került a modellbe. Olson szerint is kritikusnak tekinthető, mivel a kommunikáció nem jelenik meg grafikusan a modellben a kohézióval és az adaptivitással együtt (Olson és Gorall, 2003). Több kutatóban felmerült a kérdés, hogy az e dimenzión elért értékek hogyan befolyásolják a két fő dimenzió által meghatározott modellbeli besorolást. Olson ezekre a kérdésekre annyiban válaszolt, hogy feltételezése szerint a dimenzió megerősítést nyújthat a problémás és nem problémás családok közötti elkülönítésben. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a pozitív kommunikációs stílus a kiegyensúlyozott, vagyis a nem problémás családi funkcionalitás ismérve, mely hatással van a családtagok közötti kapcsolatokra (kohézió dimenzió) és a változásokra (adaptivitás/flexibilitás dimenzió).

 

7.2.4. Összefoglalás

 

A dimenziók összetevőit tekintve a kutatók azzal a kritikával illették Olsont, hogy tisztázatlanok maradtak azok a kritériumok, amelyek alapján az adott dimenzió komponenseiként határozta meg őket. Így például a kohézió dimenziója utalásokat tartalmaz a családszerkezet rugalmasságára, változtató képességére. Ám ez az összetevő a modellben az adaptivitáshoz tartozik. A családterápia irodalmában a szabályok a közelség és a fegyelemszabályozás fokmérőiként jelennek meg, amelyek a családtagok emocionális kapcsolatkiépítő képességére engednek következtetni. A szabályok ezek szerint a kohézió összetevőiként is felfoghatók, de Olsonnál az adaptivitás egyik komponenseként jelenik meg (Thomas, 1988).

 

7.3. A családi funkcionalitással kapcsolatos empirikus kutatások és kritikák

 

Olsont a két alapvető dimenzió kidolgozásában az ösztönözte, hogy könnyen el tudja különíteni a klinikai gyakorlatban a problémásan funkcionáló, vagyis kiegyensúlyozatlan családokat az egészségesen működő, vagyis kiegyensúlyozott családoktól. Olson a Circumplex Modell alapján feltételezte, hogy a kiegyensúlyozott családtípusokhoz tartozó párok és családok általában megfelelőbben funkcionálnak, mint a szélsőséges típusokhoz tartozók (Olson és Gorall, 2003).

A párok és családok kiegyensúlyozott kohéziós szintjei lehetővé teszik tagjaik számára, hogy a családhoz fűződő megfelelő érzelmi kötődés mellett megvalósíthassák egyéni törekvéseiket is.

Az adaptivitás a családon belüli szerepek, szabályok hosszú távú fejlődésfüggő és alkalmi, szituatív helyzetekhez való alkalmazkodását jelenti. Feltételezése szerint a kiegyensúlyozott családok jobban tudnak egyensúlyozni a stabilitás és a változás szélsőséges formái között, mely lehetővé teszi nemcsak a családciklus, de a szituatív helyzetekhez való könnyebb, rugalmasabb alkalmazkodást is (Olson és Gorall, 2003).

A Circumplex Modell szélsőséges családtípusai megfelelőek lehetnek bizonyos életciklusokban, vagy ha a család stressz alatt van, de problémás lehet, ha a család bent ragad ezekben a szélsőségekben, ellenállva a változásoknak, melyek nemcsak az alkalmazkodást, de a család működését is negatívan befolyásolják (Olson és Gorall, 2003).

A Circumplex Modell szemléletet nyújtott ahhoz, hogy a gyakorlatban megfogható és könnyen kezelhető legyen a család bonyolult működési rendszere. A modell alapján kidolgozott mérőeljárás, az Olson-teszt pedig lehetővé tette nemcsak a családok vizsgálatát, de az elmélet tökéletesítését is. Ezért az alábbiakban áttekintjük azon kutatásokat és eredményeiket, amelyek ezekhez nagymértékben hozzájárultak.

 

7.3.1. Az Olson-teszt első változatával végzett kutatások

 

1981-ben Portner (vö. Thomas, 1988, 272. o.) kutatása igazolta Olson Circumplex Modelljét és tesztjének használhatóságát. Vizsgálatában 55 klinikai terápiában résztvevő családot hasonlított össze 117 klinikai tünetektől mentes családdal. A kontroll családok 58%-át sorolta a teszt valamelyik kiegyensúlyozott családtípusba , míg a klinikai tünetekkel rendelkező családok 30%-a a széthulló-kaotikus kiegyensúlyozatlan területére esett. Ez utóbbi övezetbe a kontroll családoknak csak a 12%-a került. Vagyis vizsgálatukban a teszt megfelelően differenciált a problémás és a nem problémás családok között.

1982-ben Bell (vö. Thomas, 1988, 272. o.) ugyanezt a 117 családból álló kontrollcsoportot hasonlította össze 33 olyan családdal, ahol olyan fiatalkorú volt, aki kiszakadt a családból. A kiszakadt fiatallal rendelkező családok 29%-a a kohézió dimenziójában a széthullott kategóriába sorolódott, szemben a kontroll családok 7%-val. Hasonló volt a százalékos arány az adaptivitás dimenziójának extrém területén. A kiszakadt fiatallal rendelkező családok 13%-ával szemben a kontroll családok 7%-a került a kaotikus szélsőséges területére.

Hasonló kedvező eredményeket hozott Garbarino (vö. Thomas, 1988, 272. o.) 1984-es kutatása, melynek során 27 klinikai értelemben problémás családot hasonlítottak össze 35 klinikai problémáktól mentes családdal.

 

7.3.2. Az Olson-teszt 2. változatával végzett kutatások

 

Az OCST 2. verzióját (FACES II) fókuszba állító kutatásokat 1984-ben Clark (vö. Thomas, 1988, 272. o.) végezte el. Szkizofrén és neurotikus családokat hasonlított össze klinikai kórképtől mentes családokkal. A neurotikus családok 64%-a és a szkizofrén családok 56%-a a modell szélsőséges övezeteibe került. A kontroll családok körében ez az arány 7% volt. A modell centrumában - a kiegyensúlyozott családtípusok valamelyikén - a neurotikus családok 8%-a és a szkizofrén családok 12%-a helyezkedett el, szemben a kontroll családok 48%-ával.

Killorin és Olson (1984), Olson és Killorin (1985) valamint Bonk (1984) azt vizsgálták, hogy a teszt hogyan diszkriminál alkoholista és nem alkoholista családokat. Az eredmények alátámasztották a Circumplex Modell hipotézisét. Más empirikus kutatásaikban olyan családokkal is foglalkoztak, ahol a férfiak más családtagokat szexuálisan bántalmaztak, összehasonlítva ezeket normális családokkal. Carnes (1985), valamint Rodick (1985) munkái is szignifikáns különbséget mutattak ki klinikai tünetekkel rendelkező és nem rendelkező családok között. (vö. Thomas, 1988, 272. o.).

Összefoglalva, Olson és munkatársai szerint az említett empirikus kutatások egyértelműen megerősítették, hogy az OCST és a Circumplex Modell a problémás családok, és az egészségesen, jól funkcionáló családok között diszkriminál. A hipotézis egyértelmű empirikus alátámasztásáról beszélhetünk, mely szerint a kiegyensúlyozott családtípusokba sorolt családok jobban működnek, mint a Circumplex Modell szélsőséges övezetein találhatóak (Olson, 1985).

 

7.4. A Circumplex Modell és az Olson-teszt Európában

 

Olson célja az volt, hogy olyan univerzális elméletet és módszert dolgozzon ki, melyet a világ számos különböző pontján használni lehet. Európában is történtek ellenőrző vizsgálatok elméletével és eljárásaival kapcsolatban. Ez azért bizonyult értékesnek Olson számára, mert az európai kultúrák számos tekintetben eltérnek az amerikaitól, és előzetes kutatásai alapján az amerikai kultúrán belüli etnikai különbségekre érzékenynek bizonyult a teszt.

Német nyelvterületen kevés a Circumplex Modell érvényességét, illetve az OCST használhatóságát igazoló empirikus kutatás. Az OCST 2. változatának reliabilitás- és validitásvizsgálatát Schlippe (vö. Thomas, 1988, 273. o.) végezte el 1985-ben a teszt német verziója alapján, melyet családi kérdőívnek (FFB) nevezett. A kohézió itemek elkülönítés-mutatói (item-totál korrelációi) 0,67 körüli értékekkel igen jónak számítottak, az adaptivitás skála három kérdését viszont törölni kellett, mivel ezek extrém magas, illetve alacsony elkülönítési értékekkel rendelkeztek. A szabályok összetevő egészében eltűnt. Az adaptivitás tételeinek elkülönítés-mutatói 0,50 és 0,56 közöttiek lettek. Schlippe a kohézió és az adaptivitás között a 0,68-0,79 tartományba eső interkorrelációs értékeket talált, mellyel igazolta Beavers és Voeller 1985-ös 0,68-as értéket hozó eredményét. Ez a két fő skála függetlenségét kérdésessé tette. Az FFB faktoranalíziséből Schlippe azt a következtetést vonta le, hogy a kohézió dimenziója a kérdőívben egyértelműbben reprezentált, mint az adaptivitás. A feltételezést, miszerint a két dimenzió nem független, néhány olyan tétel is alátámasztotta, melyek faktorsúly értéke mindkét faktor esetében magas volt.

Erre a kritikára Olson elkezdett dolgozni a teszt egy újabb változatán. Az OCST 3. verziójában (FACES III) 0,03-ra redukálta a kohézió és az adaptivitás közötti korrelációt, hogy a két dimenzió függetlenségét biztosítsa (Olson, 1986, idézi Thomas, 1988, 273. o.).

Két empirikus kutatás adatai az FFB használatán alapultak és Olson azon hipotézisét vették górcső alá, mely szerint a Circumplex Modell és az OCST alkalmas arra, hogy elkülönítse az egészségesen funkcionáló családokat a problémásaktól. Von Schlippe (1986, idézi Thomas, 1988, 273. o.) 47 olyan családot vizsgált, ahol volt asztmás gyerek, és 24 olyat, ahol nem. Nem talált közöttük szignifikáns különbséget. Egy diplomamunka keretében Kötter (1984, idézi Thomas, 1988, 273. o.) 19 olyan családot vizsgált, amelyben egy családtag egészségi állapota miatt rendszeres ápolásra szorult. Ebben a vizsgálatban sem lehetett Olson jól funkcionáló és problémás családokkal kapcsolatos diszkriminációs hipotézisét igazolni.

Később Thomas (1986) munkássága nyomán került elő az OCST újból Németországban. Ő nem Schlippe német tesztadaptációját alkalmazta, hanem újra lefordította a tesztet, melyet Olson-féle családi kérdőívnek nevezett el (német rövidítéssel FFBO). Vizsgálatában Olson korábbi hipotéziseit tesztelte. Elsősorban arra volt kíváncsi, hogy a kohézió és az adaptivitás független mutatói-e a családi funkcionalitásnak. 57 családot vizsgált, melyek közül 20 család-terápiában vett részt, 37 pedig klinikailag tünetmentes családok tagjaiból állt.

A kohézió fődimenzió Cronbach- a mutatóval mért belső konzisztenciája Thomas vizsgálatában 0,87 volt (ugyanúgy, mint az OCST 2. változatában és a Schlippe-féle adaptációban). Az adaptivitás Cronbach- a -ja 0,71 lett, mely csekély mértékben alacsonyabb, mint az OCST 2. változatában és a Schlippe-féle adaptációban. A statisztikai számítások magas, 0,71-es korrelációt mutattak a kohézió és az adaptivitás között, ugyanúgy, mint az OCST más adaptációi esetében, ami megkérdőjelezte a két dimenzió egymástól való elkülönülését.

Thomas az általa végzett kutatásban azt is megvizsgálta, hogy a FFBO hogyan különíti el a klinikai szimptómás, illetve tünetmentes családokat. Az elemzés kimutatta, hogy az OCST szignifikánsan diszkriminál. A családokat 58,9%-ban sorolta be a kérdőív a megfelelő helyre (a problémásat a modell szélére, a tünetmenteset a középső tartományba).

Olson egy korábbi munkájában beszámolt arról, hogy egy családon belül a szülők és a fiatalok értékei igen erősen eltértek, ami miatt Olson különböző normaértékeket is rendelt hozzájuk. Ezért Thomas és munkatársai a problémás vs. nem problémás összehasonlítást külön-külön elvégezték a szülőkre és gyermekeikre vonatkozólag is. A tünetmentes családokból származó szülőknek csupán a 47,2%-a került a kiegyensúlyozott centrumba, 18,1%-uk az extrém kategóriák valamelyikébe esett. Ezen vizsgálat alapján Thomas azt a következtetést vonta le, hogy bár a családok esetén szignifikánsan diszkriminál a teszt, az egyéni értékek tekintetében ezt nem lehet igazolni.

Egyéb európai területen ez idáig csak egy svéd vizsgálat látott napvilágot (Cederblad, 1983, idézi Thomas, 1988, 273. o.), mely az OCST 1. változata (OCST-1) és egy 60 kérdéses OCST-verzió (a 2. változat elődje) használhatóságát vizsgálta a problémás és nem problémás családi funkcionalitás tekintetében.

Az OCST-1 svéd verziójának diszkriminációs képessége a klinikai szimptómás illetve tünetmentes családok között nem nyert megerősítést. Ezenkívül Cederblad és munkatársai szintén magas korrelációt találtak a kohézió és az adaptivitás fődimenzió között. Megjegyzendő, hogy az eredményeket óvatosan kell kezelni, mivel az esetszám igen alacsony volt (7 szimptómás és 4 tünetmentes család; vö. Thomas, 1988, 274. o.).

Másképp alakult mindez az OCST 60 kérdéses verziója esetén, melyet 250 családdal vettek fel. A svéd eredmények csupán azt tudták bebizonyítani, hogy a tünetmentes családokban a szülők nagyobb arányban helyezhetők el a centrumban, vagyis a Circumplex Modell kiegyensúlyozott részén, mint a klinikai problémákkal rendelkező családok esetében. Ennek ellenére statisztikailag nem nyert megerősítés az a hipotézis, mely szerint a teszt képes elkülöníteni a problémás családokat a probléma nélküliektől (a kapott különbség nem volt szignifikáns). Megjegyzendő, hogy a svéd kutatócsoport nem talált a kohézió és adaptivitás fődimenziók között magas korrelációt ebben az OCST verzióban (Thomas, 1988, 274. o.).

   

7.5. A Circumplex Modell és az Olson-teszt összehasonlító vizsgálatai a családterápia területén használt más modellekkel és eljárásokkal

 

A szakirodalomban két olyan vizsgálat ismeretes, amely az OCST elméleti hátteréül szolgáló Circumplex Modellt más hasonló modellekre épülő vizsgálati eszközökkel hasonlította össze. Green és munkatársai (1985, idézi Thomas, 1988, 274. o.) összehasonlító kutatást végeztek az OCST 1. verziója és a BTFES (Beavers-Timberlawn Family Evaluation Scales) között, mely a Beawers-Timberlawn-féle családi kompetencia modellre épült. Green és munkatársai nem találtak szignifikáns korrelációt a BTFES és az OCST adaptivitás dimenziói között, és csupán tendencia szintű kapcsolatot kaptak a két teszt kohézió dimenziója esetén . Green véleménye szerint munkájukban empirikus utalások vannak arra, hogy az adaptivitás dimenziója lineáris, vagyis nem görbevonalú kapcsolatban van a családi funkcionalitással, mint ahogy azt korábban Olson feltételezte.

Hasonló eredményekhez vezetett Miller és munkatársainak 1985 - ös kutatása (vö. Thomas, 1988, 274. o.), mely az OCST 2. változatát hasonlította össze az ÁCSFS (= Általános családi funkcionalitást mérő skála, német rövidítéssel FAD) teszttel, amely McMaster modelljén alapul. Olson feltételezése a Circumplex Modell dimenzióinak nemlineáris jellegéről ezen kutatás alapján sem igazolódott. Az OCST szélsőséges, problémás funkcionalitást mutató családjai nem mutattak patologikus értékeket az ÁCSFS-ben. Ezen eredmények elemzése alapján Miller és munkatársai azt a következtetést vonták le, hogy az OCST - legalábbis az ÁCSFS-fel való kapcsolatát tekintve - nem a patológia-egészség-patológia nemlineáris koncepcióra épül, hanem inkább az ÁCSFS-hez hasonlóan lineáris összefüggést mutat. Vagyis a dimenziók lineáris pályájúak abban az értelemben, hogy alacsony értékei a problémás, magas értékei, pedig az egészséges családi működés eredményei. Ellentétben Olson modelljével, ahol mind az alacsony, mind a magas szélsőség problémásnak tekinthető, a közepes nagyságú értékek, pedig az egészséges, normális családi működés övezetét képezik.

Mindkét szerzőcsoport abból indult ki, hogy az OCST és a Circumplex Modell további empirikus kutatásokat igényel, mielőtt az összehasonlító vizsgálatokból általános végkövetkeztetéseket lehetne levonni.

Olson a Circumplex Modellt ért kritikákat saját vizsgálati adatain is letesztelte, mely a modell fejlődéséhez és az OCST finomításához vezetett. Modelljének központi feltevése az volt, hogy a kohézió és az adaptivitás egy nemlineáris görbe mentén változik a családi funkcionalitással, míg a kommunikáció esetében egy pozitív lineáris kapcsolat áll fenn. Elképzelése szerint a két fődimenzió nagyon alacsony és nagyon magas szintjei inkább a problémás családi funkcionalitáshoz tartoznak, míg a középső tartományok az egészséges családi működésre jellemzőek. Az évek során elhangzott kritikák alapján változott a kohézió és az adaptivitás definíciója, akárcsak az OCST.

A különböző módszertani tanulmányok mellett az OCST 2. és 3. változatának gyakorlati alkalmazása is azt mutatta, hogy a kohézió és az adaptivitás inkább lineáris jellegű. Mivel az OCST lineáris módon becsüli az adaptivitást és a kohéziót, szükségessé vált a Circumplex Modell fogalmi módosítása, hogy a kohézió és az adaptivitás kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan területeit jobban meg lehessen ragadni.

Az eredmény a Circumplex Modell háromdimenziós változata lett (vö. Olson és Gorall, 2003), ami által az OCST tanulmányok eredményei jobban integrálhatók a modellbe. A három-dimenziós modell előnye, hogy fogalmilag és tapasztalatilag jobban kapcsolódik más család-modellekhez, valamint hatékonyabban építi be a szituatív és a fejlődésfüggő változásokat a Circumplex Modellbe.

Összefoglalva, az OCST szakirodalmában két tendencia rajzolódik ki. Egyrészt a legtöbben elfogadják az Olson és munkatársai által végzett kutatásokat, illetve a Circumplex Modell hipotéziseit. Amerikai területen az OCST validitása és reliabilitása empirikusan biztosítottnak tűnik. Kivételt képez Green, valamint a Miller köré szerveződő csoport. Másrészt szinte minden európai kutatás olyan eredményeket hoz, melyek az Olson-teszt használhatóságát és a Circumplex Modell hipotéziseinek érvényességét megkérdőjelezik. Itt bizonyára figyelembe kell venni a fordítási nehézségeket és az Egyesült Államok, valamint Európa közötti szociokulturális különbségeket. A tapasztalatok szerint az Egyesült Államokban sokkal jobban bíznak a számokban és a kérdőíves módszerekben, mint Európában. Az adatvédelemmel kapcsolatos nagyfokú bizalmatlanság az oka annak, hogy Európában egy olyan kérdőíves módszer, mint az OCST a családszerkezetet kevésbé megbízhatóan adja vissza, mint az Egyesült Államokban. Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy az európai kutatások csupán az OCST 1. és 2. változatát vizsgálták, a javított újabb tesztváltozatok még nem terjedtek el (vö. Thomas, 1988, 276. o.).

 

7.6. Az Olson-teszt legújabb angol nyelvű változata

 

7.6.1. A OCST 4. változatának kifejlesztése

 

Az OCST-4 (FACES IV) a legutolsó változata annak az önkitöltő családdinamikai tesztnek, amelyet David Olson és két munkatársa, Judy Tiesel és Dean Gorall a családi kohézió és flexibilitás mérésére fejlesztett ki, amelyek a teszt hátterében feltételezett Circumplex Modell fődimenziói. A flexibilitás lényegében megegyezik a korábbi modellek adaptivitás dimenziójával. Az átnevezés a dimenzió jelentésének módosulását jelzi. Ebben a Circumplex Modellben a kohézió az az érzelmi kapocs, ami a családtagokat közös érzelmi egységben tartja. Egy családi rendszerben a kohézió jelenlétére a következő tényezőkből következtethetünk: emocionális kötődés (közelség érzése), családi határok a külvilág felé, koalíciók (szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel), együtt töltött idő, térbeli közelség, barátok, döntési folyamatok, érdeklődési terület, kikapcsolódás. A flexibilitás (családi rugalmasság) a család vezetésében, a szerepviszonylatokban, valamint a kapcsolati szabályokban megfigyelhető változások mennyiségét méri. A flexibilitás mérésére használt változók: családvezetés (döntéshozás, kontroll, fegyelmezés), tárgyalási stílus, szerepviszonylatok, kapcsolati szabályok.

A Circumplex Modell harmadik dimenziója a családi kommunikáció , mely azt méri, hogy a családtagok milyen mértékben használnak pozitív kommunikációs elemeket a családon belüli interakcióikban. A családtagok pozitív kommunikációik révén válhatnak képessé kohéziós és flexibilitás szintjük megváltoztatására.

E modell centrális hipotézise, hogy a családi funkcionalitással a kohézió és a flexibilitás egyaránt nemlineáris, fordított U-alakú összefüggésben van, míg a családi kommunikáció pozitív lineáris kapcsolatban.

Az OCST-4-ben külön skálákkal mérjük a két fődimenzió középső tartományát, mely a normális családműködésre jellemző (ezek neve: Összetartó és Rugalmas), valamint a fődimenziók extrém széleit (a kohézió dimenzió esetében Széteső és Egybefonódott, a flexibilitás esetében pedig Kaotikus és Merev, melyek a családszerkezet patologikus állapotát képesek jelezni. Ezt a hat alapskálát kiegészíti a Családi kommunikáció skála (CSKS), valamint a Családdal való elégedettség skálája (CSES). Az alapskálákat 7-7, a kiegészítő skálákat pedig 10-10 ötfokú tétel pontértékének összegezésével képezzük.

A hat alapskálából a Circumplex Modell nemlineáris hipotézisének megfelelően ki szoktak számítani még három származtatott mutatót is, mely a két fődimenzióra külön-külön, valamint együtt méri a közép és a szél arányát. Képlet segítségével ezek az alábbiak szerint határozhatók meg az alapskálák percentilis transzformáltja segítségével (a percentilis transzformáció pontos leírását lásd a 7.7.1. alpontban):

Ezen mutatók 1-nél nagyobb értékei a jó, 1-nél kisebb értékei pedig a rossz családi funkcionalitás összesített jelzői. Minél nagyobb ezek értéke, annál pozitívabb családszerkezetre és dinamikára következtethetünk.

Olson és munkatársai szerint a fentebb ismertetett 11 változó kellő finomsággal képes leírni a családszerkezet dinamikáját (Olson és Gorall, 2006).

 

7.6.2. Az Olson-teszt 4. változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata

 

Az OCST-4 végső szerkezetét, valamint reliabilitás- és validitásvizsgálatát 469 személy kérdőíves adatai alapján végezték el (Gorall, Tiesel és Olson, 2006). A minta törzsmagját 124 egyetemi hallgató képezte, akik amellett, hogy maguk is kitöltötték az OCST-4 alapjául szolgáló 84-tételes kérdőívet és néhány más kiegészítő tesztet (CSES = Családdal való elégedettség skálája, CSKS = Családi kommunikáció skála és ÁCSFS = Általános családi funkcionalitás skálája), külön kreditpontokért további személyeket (családtagokat, barátokat, ismerősöket) is beszerveztek a vizsgálatba.

Ezen a mintán Olsonék az alábbi elemzéseket végezték el.

•  A skálák reliabilitásának vizsgálata a Cronbach- a belső konzisztencia mutató segítségével. Az eredmény (vö. Gorall és mtsai, 2006, 4. táblázat) itt is nagyon pozitív volt. A skálák végső változatai mind 0,77-0,89 közötti, magas szintű belső konzisztenciával rendelkeztek. CSES, CSKS és ÁCSFS Cronbach- a értékei a 0,91-0,93 övezetbe estek.

•  Faktoranalízis a hat alapskálához tartozó tételeken. Az alkalmazott faktoranalízis változat maximum likelihood faktoranalízis volt direkt oblimin ferde forgatással. Az elemzés előtt Olsonék feltételezése az volt, hogy ezek a tételek 4 faktorba rendeződnek: 1-1 faktorba várták a kohézió és a flexibilitás kiegyensúlyozott tételeit, valamint az ugyanezen dimenziók szélsőséges pólusaihoz tartozó tételeket (az ellentétes pólusok tételei ellentétes előjelű faktorsúllyal megjelenve). Az eredmény (vö. Gorall és mtsai, 2006, 1. táblázat) némileg más lett. Minden skála tételei külön faktorba kerültek, kivéve a kiegyensúlyozott és az extrém alacsony kohézió tételeit, melyek egyazon faktorba jöttek össze ellentétes előjellel. Ez az eredmény az alapskálák konstrukciós validitását megerősítette, de a Circumplex Modell Guttman-féle értelemben vett circumplexitását nem.

•  Faktoranalízis a két fődimenzió extrém övezeteihez tartozó tételeken. Az eredmény (vö. Gorall és mtsai, 2006, 2. táblázat) az előző elemzés eredményeivel teljesen összhangban az volt, hogy a négy extrém övezet tételei négy önálló faktorba (Széteső, Merev, Egybefonódott, Kaotikus) tömörültek.

•  Faktoranalízis a két fődimenzió mérsékelt (kiegyensúlyozott) övezeteihez tartozó tételeken. Az eredmény (vö. Gorall és mtsai, 2006, 3. táblázat) az első elemzés eredményeivel összhangban az volt, hogy a tételek két önálló faktorba (Összetartó és Rugalmas) tömörültek. Mindössze egyetlen tétel (Rugalmas7) súlyozódott egyidejűleg mindkét faktoron.

•  Interkorrelációk az OCST-4 hat alapskálája között, valamint e skálák és a vizsgálatba bevont többi skála (CSES, CSKS és ÁCSFS) között. A hat alapskála korrelációs mátrixát a 7.1. táblázatban foglaltuk össze.

 

7.1. táblázat: Az OCST-4 hat alapskálájának korrelációs mátrixa
(Gorall és mtsai, 2006, 5. táblázatának felhasználásával)

 

Skála

Széteső

Összetartó

Egybe-fonódott

Merev

Rugalmas

Kaotikus

Széteső

1,00

 

 

 

 

 

Összetartó

-0,80**

1,00

 

 

 

 

Egybefonódott

0,26**

-0,14**

1,00

 

 

 

Merev

0,28**

-0,14**

0,38**

1,00

 

 

Rugalmas

-0,50**

0,60**

0,02

-0,16**

1,00

 

Kaotikus

0,59**

-0,53**

0,36**

0,19**

-0,30**

1,00

** p< 0,01 szignifikáns

 

a)  A táblázatból kiolvasható, hogy a két fődimenzió kiegyensúlyozott skálája (Összetartó és Rugalmas) ugyanúgy szoros pozitív (0,60-as) korrelációs kapcsolatban van egymással, mint az OCST 1. és 2. változatában. E két skála értékei tehát pozitív együttjárást mutatnak, annak ellenére, hogy a faktoranalízisekben önálló faktort alkottak.

b)  A várakozásoknak megfelelő e két normális családműködést mérő főskála negatív korrelációja a diszfunkcionalitást mérő Széteső és Kaotikus skálával, valamint ez utóbbiak egymás közötti pozitív korrelációja.

c)  Hasonlót vártunk volna a másik két diszfunkcionalitást mérő skála (Egybefonódott és Merev) esetében is, ezek azonban bár egymással mérsékelt pozitív korrelációban vannak, a többi skálától meglehetősen függetlennek tűnnek. Gorall és mtsai (2006) ezt az eredményt e két skála általános alacsony hatékonyságának tulajdonították.

d)  CSES, CSKS és ÁCSFS ugyanolyan és az elvártnak megfelelő (a kiegyensúlyozott skálák esetén 0,60 fölötti erős pozitív, a kiegyensúlyozatlan skálák esetén -0,55 alatti erős negatív) korrelációban volt az alapskálákkal. Ez alól kivételt csak az Egybefonódott és a Merev skála képezett, melyekkel a korrelációk mind nulla körüli alacsony értékek voltak.

e)  A 7.1. táblázatban bemutatott korrelációs mátrix azt mutatja, hogy a Circumplex Modell OCST-ben realizált 6 alapskálája nem tesz eleget Guttman (1954) circumplexitási feltételének.

 

•  Diszkriminancia-analízis a problémás és a nem problémás családok elkülönítésére. Tekintettel arra, hogy a vizsgálati minta összeállításakor külön problémás csoportot nem kerestek meg, ehhez az elemzéshez kritérium változóként a CSES és az összevont CSKS és ÁCSFS skálákat használták fel, az eloszlás alsó és felső 40%-át összehasonlítva. E szélső csoportokat hasonlították össze diszkriminancia-analízissel a hat alapskálára és a három származtatott arányskálára külön-külön és együtt. A két csoport átlagos helyes azonosítási százaléka az egyes skálákra 52-87% között változott a CSES, továbbá 55-94% között az összevont CSKS és ÁCSFS kritérium változó esetén. A leggyengébb diszkriminációt mindkét esetben a Merev és az Egybefonódott, a legjobbat pedig az Összetartó skála nyújtotta. A hat alapskála együttesen a CSES esetén 89, CSKS és ÁCSFS esetén, pedig 99%-os biztonsággal tudta diszkriminálni a vizsgálati minta kritériumváltozó szerinti alsó és felső 40%-át (vö. Gorall és mtsai, 2006, 6. táblázat).

Összefoglalva, mindezen eredmények megerősítik, hogy az OCST hat alapskálája magas reliabilitású, így alkalmas eszközei lehetnek a családkutatásoknak és családvizsgálatoknak. Emellett a klinikai gyakorlatban is jól használhatók, ha más információkkal együtt veszik őket figyelembe. A skálák jól hasznosítható információt nyújtanak a családterapeuta számára arról, hogy melyek a vizsgált család gyenge pontjai (magas kiegyensúlyozatlan skálaértékek) és melyek azok, amelyekre egy terápiás tervben, mint pozitív összetevőkre (magas Összetartó és Rugalmas skálaértékek) építeni lehet.

A hat alapskála a tartalmi, a kritérium és a konkurens validitás tekintetében is jónak mondható. A tartalmi validitást az biztosította, hogy a kiegyensúlyozatlan skálák tételeit a legjobb családterapeuták segítségével válogatták ki. A konstrukciós validitást a faktoranalízis erősítette meg, melynek során minden skála külön faktoralkotó volt, kivéve az Összetartó és a Széteső skálát, melyek tételei egyazon faktorba kerültek ellentétes előjellel. E két skála tehát ugyanannak a családi funkcionalitás dimenziónak két ellentétes pólusát képezi. Ugyancsak a konstrukciós validitást demonstrálta a hat alapskála korrelációja a családi funkcionalitást mérő CSES, CSKS, ÁCSFS skálákkal. Az Összetartó és a Rugalmas skála pozitívan korrelált egymással és a fenti kritérium skálákkal, míg a kiegyensúlyozatlan skálák ugyanezen skálákkal negatív kapcsolatban voltak. Kivételt képeznek ez alól az Egybefonódott és a Merev skála egyes korrelációi, melyek esetenként alig tértek el a nullától.

 

7.6.3. Családtípusok az Olson-teszt 4. változatában

 

Az OCST-4 hat alapskálájának felhasználásával Olson és munkatársai megpróbáltak különböző válaszmintázatokkal jellemezhető családtípusokat feltárni (Olson és Gorall, 2006). Ehhez K-központú (K-means) nemhierarchikus klaszterelemzést végeztek a 7.6.2. alpontban bemutatott mintán. Eredményül hat különböző családtípusnak megfelelő klasztert kaptak (vö. 7.1. ábra), amelyeknek a skálaátlagok mintázatai alapján az alábbi elnevezéseket adták:

Klaszter1

Kiegyensúlyozott

Klaszter2

Mereven összetartó

Klaszter3

Átlagos

Klaszter4

Rugalmasan kiegyensúlyozatlan

Klaszter5

Kaotikusan széteső

Klaszter6

Kiegyensúlyozatlan

 

7.1. ábra. Családtípusok az Olson-teszt 4. változatában

 
 
Következő oldal >>
> Részletes tartalomjegyzék <