Függelék 3.

Magyar nyelvű szakirodalmi összeállítás a pár- és családkutatás valamint intervenció (konzultáció és terápia) témaköréből.
(Ajánlott irodalom)


Bagdy Emőke, Deáki MártaBadinter E. (1980/1999): A szerető anya. Az anyai érzés története a 17-20. században. Magyar nyelvű kiadás. Csokonai, Debrecen

Bagdy E. (1999): A közös Rorschach teszt (KRT) mint a pár és család kapcsolati dinamikájának és interakciós jellegzetességeinek vizsgáló eszköze. Psychiatria Hungarica, 14(6): 715-725

Bagdy E. (szerk.) (2002): Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel, Animula Kiadó, Budapest

Bakó T., Kulcsár É. (2005): Funkcionális meddő házaspárok kapcsolati kollúziójának vizsgálata Közös Rorschach-teszttel. Psychiatria Hungarica, 20(2): 112-125.

Balogh K. (1999): Családterápia-gyerekterápia. Psychiatria Hungarica, 14(6): 704-714

Barnes G. (1991): A családi életciklus. Család, terápia, gondozás. Családterápiás olvasókönyv sorozat II., Animula Kiadó, Budapest

Barnes G. (1991): Család terápia - gondozás. Alapvető ismeretek a családokról és a családterápiáról. Családterápiás olvasókönyv sorozat II., Animula Kiadó, Budapest

Berne E. (1997): Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest

Bíró E. (2003): Interakciós szinkronicitás az interperszonális adaptációban. Magyar Pszichológiai Szemle. 58, 3: 341-362

Bíró S., Komlósi P. (szerk.) (1990): Családterápiás Olvasókönyv T. Animula Kiadó, Budapest, 148.

Bíró S., Komlósi P. (szerk.) (1991): Családterápiás olvasókönyv. Családterápiás sorozat 1. Animula, Budapest

Blága G. (1996): Pszichotikusan működő családok. Psychiatria Hungarica, 14(1999)6

Bognár G., Telkes J. (1994): A válás lélektana. Haas and Singer Alapítvány, Budapest

Böszörményi-Nagy I., Krasner B. (2001): Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa. Coincidencia, Budapest

Buda B., Szilágyi V. (1974): Párválasztás: A partnerkapcsolatok pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

Buda B. (szerk.) (1980): Pszichoterápia. Gondolat Kiadó, Budapest

Buda B. (1986): A család szerepe a pszichiátriai betegségek kóroktanában (A család szociálpszichiátriája, Medicina Kiadó, Budapest, 23-47.

Buda B. (szerk.) (1992): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény I. rész. Általános kommunikációelmélet. Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest

Buda B. (1993): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt., Budapest

Buda B. (1999): Irányzatok és integráció a családterápiában. Psychiatria Hungarica, 14 (6): 644-651.

Buda B. (2001). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest

Buda B. (2002): Emberi Kapcsolatok Tipológiák, dinamika vizsgálati lehetőségek. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája. Animula Kiadó, Budapest, 9-20.

Buda B., Kurimay T. (2005): A rendszerelmélet fejlődése és más paradigmákkal való kapcsolata. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 45-68. old.

Bugán A. (szerk.) (2006): A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Didakt Kiadó, Debrecen, 412.

Cecchin G. (1990): A milánó alapelvek-újra átgondolva. In: Bíró S., Komlósi P. (szerk.): Családterápiás olvasókönyv T. 67-74. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest

Cialdini R. (1999): A befolyásolás lélektana. Corvinus Kiadó, Budapest.

Clarke D., Argyle M. (1997): Beszélgetési szekvenciák. In: Pléh Cs., Siklaki I., Terestyéni T. (2001): Nyelv és kommunikáció 565-602. Osiris Kiadó, Budapest

Csabai M., Erős F. (1997): Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Új Mandátum, Budapest

Cseh-Szombathy L. (1979): Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat Kiadó, Budapest, 402.

Cseh-Szombathy L. (1985): A házastársi konfliktusok szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

Dakkos R., Procter H. (1989): A családi folyamatok interakcionális szemlélete. In: Bíró S., Komlósi P.: Családterápiás olvasókönyv, I. kötet, Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest, 7-50.

Danics Z. (2000): A családok szerepe a szkizofrénia kezelésében. Psychiatria Hungarica, 15(2): 197-207.

Erdélyi I. (2005): A kapcsolati tudás a protagonista és a rendező interakcióin keresztül pszichodráma csoportokban. Psychiatria Hungarica, 20 (2): 95-111.

Fonagy P, Target M. et al (2001): A kötődés és a borderline személyiségzavar. Thalassa 1.

Forgas J. P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 133-198.

F reeman D. (1994): Házassági krízisek Animula Kiadó, Budapest, 212.

Füredi J., Holnai I., Pataki S. (1984): A családi nagycsoport. Magyar Pszichológiai Szemle, 41, 3

Füredi J., Holnai I. et al (1984): Próbálkozások családi nagycsoporttal. Magyar Pszichológiai Szemle 61, 3-20.

Füredi J., Buda B. (szerk.) (1986): A család szociálpszichiátriája. Medicina Kiadó, Budapest

Füredi J. (szerk.) (1989): Családterápiák. Pszichológiai műhely 6. Akadémiai Kiadó, Budapest

Füredi J., Danics Z., Barcy M., Kapusi Gy. (1995): Az elvárások rendszere fiatal szkizofrének családjában. Psychiatria Hungarica, 2:179-184

Füzéressy É. (1994): A családi tudattalan transzgenerációs hatásai. Thalassa 5(1-2) 68-80.

Giuričova S., Kubička J., ©pitz J. (2005): A kultúra, a nemzetiségi hovatartozás és a vallási hiedelem kérdéseinek figyelembe vétele. In: Kurimay Tamás (szerk.): családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 243-273.

Gottman J. M., Silver N. (1999): A boldog házasság hét titka. Gyakorlati útmutató. Vince Kiadó, Budapest

Göncz K., Wagner J. (2003): Konfliktuskezelés és mediáció. In: Eörsi M., Ábrahám Z. (szerk.) Pereskedni rossz! Mediáció: a szelíd konfliktus kezelés. Minerva, Budapest

Hamp G., Kelemen G. (szerk.) (2000): A család. Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana, Budapest, 214.

Hernádi M. (2001): Családbomlás az ezredfordulón. Akadémiai Kiadó, Budapest

Heusden A., Eereembemt E. (2001): A változó egyensúly. Coincidencia, Budapest

Horowitz S. (2000): A trauma és a veszteség családterápiás kezelése, különös tekintettel az életciklusok közti átmenetre. Pszichoterápia 9(3)183-192.

Jenkins H. (1990): Változást okozó krízisek - a családterápiák közös vonása. In: Bíró S., Komlósi P.(szerk.): Családterápiás olvasókönyv T. 133-140. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest

Kádár G. (2002): Az empátia szerepe a családban. Az empátiás készség vizsgálata serdülőknél és szüleiknél. Alkalmazott pszichológia, IV. évfolyam, 3:45-59.

Kádár G. (2005): Önérvényesítő kommunikáció a családban. Kinek a szava dönt? Psychiatria Hungarica, XX évf. 2: 84-94.

Kádár G. (2006): Az empátia és a családi kommunikáció rendszerszemléletű megközelítése serdülőknél In: A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. (szerk.: Bugán A.) Didakt Kiadó, Debrecen, 167-206.

Kapitány Á., Kapitány G. (1989): Vonzalmaink és választásaink mély szerkezete. Kossuth Kiadó, Budapest.

Kast V. (2000): Kötés és oldás. Európa Könyvkiadó, Budapest

Keitner G. et al (1988): Depresszió és család. Psychiatria Hungarica, 3(2) 107-121.

Keitner G., Epstein N. B., Miller I. W., Bishop D. S. (1988): Depresszió és család. In.: Arató M. (szerk.): Depresszió. Animula Kiadó, Budapest, 53-72.

Kelemen G., Koltay M. (1993): Kapcsolati drámai művek elemzése a családterapeuta-képzés keretében. Budapest, 2000; Pszichoterápia, 2(3): 161-170

Kelemen G. (1996): A családterápia kezdeti fázisai. Pszichoterápia, 5(3): 153-162.

Kelemen G. (1996): Szupervízió a családterápiában. Pszichoterápia, 5(2): 103-113

Kelemen G. (1997): Párterápia kontextuális szemszögből. Beszámoló Böszörményi-Nagy Iván workshopjáról, Budapest, 1997. február 5. Pszichoterápia, 1997. május, 203-205.

Kelemen G. (1999): Úton a dialógusfejlesztő párkonzultáció és a házasságterápia felé. Psychiatria Hungarica, 146: 652-666.

Kelemen G. (2000): Köszöntés. A dialógusteremtés nagy mestere. Pszichoterápia, 9(2)138-144.

Kelemen G. (2001): Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Pannónia Könyvek

Kestenberg J.S. (1994): A túlélők gyermekei és a gyermek-túlélők. Thalassa, 5(1-2) 81-100.

Kézdi B. (1995): A negatív kód. Pannónia Könyvek, Pécs

Kézdi B. (1995): Család és iskola. Pszichoterápia, 4(2):102.

Koltai M. (szerk.) (1994): Családorvosi vademecum. Családorientált gyógyítás az alapellátásban. Pécsi Orvostudományi Egyetem Továbbképző Központ, Phare

Koltai M. (1999): Az öngyilkosság családi narratívái. Psychiatria Hungarica, 14(6) 667-673.

Koltai M. (1999): Pszichiátriai betegségek a családban. Veszteség, halál, gyász a családban. In Koltai M. (szerk.): Családorientált gyógyítás az alapellátásban. POTE Továbbképző Központ, Pécs 149-163, 199-212.

Koltai M. (2001): Szuicídium a családban. A transzgenerációs hatások elemzése. PhD Disszertáció, PTE Pszichológiai Intézet, Pécs

Koltai M. (szerk.) (2003): Család-pszichiátria-terápia, Medicina Kiadó, Budapest, 274.

Koltai M., Balogh K., Kurimay T. (2005): Családterápia és családkonzultáció az életciklus-modell alapján. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 153-211.

Komlósi P. (1976): Családterápia egyéni megerősítéssel. Magyar Pszichológiai Szemle, 33:346-363.

Komlósi P. (1989,1997): A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. In.: Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhygiéné. Gondolat, Animula Kiadó, Budapest

Komlósi P. (2000): Előbb térj vissza a saját családodhoz!: a saját családélmény feldolgozása a családterapeuta képzésben. Pszichoterápia, 9(2):111-116.

Komlósi P., Hardy J. (2005): Családterápia és családkonzultáció a segítő intézményekben. In:

Kubička, J., Ginričova, S., ©pitz, J. (2005): A változás modelljei a családterápiában és családkonzultációban. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 69-92.

Kulcsár Zs. (1996): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Pszichoanalítikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Akadémiai Kiadó, Budapest

Kundera M. (1998): A nevetés és felejtés könyve. Európa Kiadó, Budapest

Kurimay T. (1986): A görög iskola. Orvosi Hetilap, 127, 3:160

Kurimay T. (1986): Inergenerációs elméletek. In Füredi János, Buda Béla (szerk.): A család szociálpszichiátriája. Medicina Kiadó, Budapest

Kurimay T. (1986): Intergenerációs elméletek. In: Füredi J., Buda B. (szerk).: A család szociálpszichiátriája. Medicina, Budapest

Kurimay T. (1990): Konceptuális áttekintés az alkoholizmus rendszerszemléletű családvizsgálatairól. TBZ Bulletin, 18: 78-103

Kurimay T. (1992): Családterápia. Egy terápiás paradoxon? II. rész. Lege Artis Medicinae, 2: 1158

Kurimay T., Kardos K. (1992): Tréningelemekkel kombinált családterápiás képzési modell. Psychiatria Hungarica, 7: 149.

Kurimay T. (1994): Alkoholbetegek és családjainak multiaxiális és multigenerációs jellemzői. Kandidátusi értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

Kurimay T. (1999): A családterápia kihívásai a XXI. század küszöbén. Psychiatria Hungarica, 14(6): 631-643

Kurimay T. (1999): A családterápia kihívásai a XXI. század küszöbén. Psychiatria Hungarica, 14(6) 631-643.

Kurimay T. (2000): A család rendszerelméleti megközelítése. In: Hamp G., Kelemen G.(Szerk.): A család. Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana, Budapest

Kurimay T., Domján D., Kapusi Gy. (szerk.) (2000): Bevezetés a kontextuális terápiába. Válogatás Böszörményi-Nagy Iván magyarországi előadásaiból. Videó tananyag. Coincidencia, Budapest

Kurimay T. (2001): A hangulatzavarok interperszonális aspektusai. In: Szádóczky E, Rihmer Z. (Szerk.): Hangulatzavarok Magyarországon. Medicina Kiadó, Budapest

Kurimay T., Moretti M. (2002): A családon belüli erőszak rendszerszemléletű megközelítése. Mit tehet a pedagógus? Raabe

Kurimay T. (2003): A család egészsége. Természet világa, 134, II: 10-14

Kurimay Tamás (szerk.) (2004): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 117-154.

Kurimay T., Kelemen G. (2005): Az etikai gyakorlat és a hatalom kérdései. In: Kurimay Tamás (szerk.) (2004): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 212-242.

Lask J. (2005): A család és kontextusa. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 17-44.

Lask J., Dallos R. (2005): A kutatáson és bizonyítékon alapuló gyakorlat. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 274-298.

Lázár J. (2001): A kommunikáció tudománya. Balassi Kiadó, Budapest

Lüssi P. (1997): A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve. Híd könyvek

Marton M. (2004): A társas történések nyelv előtti "megértése" illetve utánzása, mint az idegi szimuláció eltérő funkciói. Pszichológia, 24, (2): 121-146.

Máth J. (2005): Kvalitatív pszichológiai folyamatok elemzése. Habilitációs disszertáció, kézirat, Debreceni Egyetem, Debrecen

Neményi M. (szerk.) (1988): A család. Pro és kontra. Gondolat Kiadó, Budapest

O'Connor J., McDermott I. (1998): A rendszerelvű gondolkodás művészete. Bioenergetic Kft; 238-246.

Onnis L. (1993):A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Családterápiás olvasókönyv sorozat III. Animula, Budapest, 57-89.

Orwid M., Modrzejewska R., Pilecki M. (2005): Az elméletek gyakorlatba való átültetése. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 93-116.

Orwid M., Jozefik B., Pilecki M. (2005): Terapeutává válás: a szakmai fejlődés folytatása. In: Kurimay Tamás (szerk.): Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia Kiadó, Budapest, 299-317.

Penn P. (1990): Az "előrecsatolás" technikája: jövőre irányuló kérdések, jövő-tervezés. In: Bíró S., Komlósi P. (szerk.): Családterápiás olvasókönyv T. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest, 117-132.

Peseschian N. (1992): A párkapcsolat 17+1 formája. Helikon Kiadó, Budapest 219.

Pléh Cs., Csányi V. et al (szerk.) (2001): Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

Pléh Cs., Síklaki I., Terestyéni T. (2001): Nyelv és kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest

Prior R., O'Connor J. (2000): NP és párkapcsolatok. Bioenergetic, Budapest. 227.

Pusztai A. (2005): A búcsúlevél kutatás eredményeinek és fejlődési útvonalának áttekintése. Psychiatria Hungarica, 20, 4.

Pusztai A., Bugán A. (2005): Befejezett szuicidumot elkövetett személyek által hátrahagyott búcsúlevelek elemzése. Psychiatria Hungarica, 20,4.

Radványi É. (2001): Szubjektív élmények számítógépes tartalomelemzése interakciós szemléletű megközelítés. Szakdolgozat, ELTE, Budapest

Rátay Cs. (1987): A családterápiás szemlélet terjesztése, mint a megelőzés és gyógyítás egyik lehetősége. Alkohológia, 12: 38

Rátay Cs. (1997): Önképzéstől a kiképzésig - változások a családterápiás képzésben és társadalmunkban. Pszichoterápia, 6(1): 53-58.

Rátay Cs. (1998): Huszonöt éves a milánói iskola. Pszichoterápia. 7(2): 125-132.

Reboul A., Moeschler J. (2000): A társalgás cselei. Osiris Kiadó, Budapest

Riskó A. (1999): A test, a lélek és a daganat. Animula Kiadó, Budapest

Sallay H. (1999): Kognitív stílus és szocializáció. O.J. Harvey elméleteinek és módszerének hazai adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle, 54:117-134.

Sárai T. (2002): Alkoholisták és partnereik párkapcsolati kommunikációs jellegzetességei. In: Bagdy E. (szerk.) (2002): Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel, 361-370.

Satir V. (1999): A család együttélésének művészete. Új családműhely. Coincidencia Kiadó, Budapest

Segal N. (2000): Szerelmi háromszögek a nyolcvanas és kilencvenes években. Thalassa (11)1.

Selvini-Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G. (1990): A családterápiát ajánló személy problémája. In: Bíró S., Komlósi P. (szerk.): Családterápiás olvasókönyv T. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest, 141-148.

Selvini-Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G. (1990): A családterápiás ülés vezetésének három vezérelve. In: Bíró S., Komlósi P. (szerk) Családterápiás olvasókönyv T. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest, 53-66.

Sherman, R., Fredman N. (1989): Strukturális technikák a pár- és családterápiában. Magyar Pszichiátriai Társaság. Budapest, 198.

Süle F. (1997): Jungi szemléletű családpszichoterápia. Pszichoterápia 6(4): 243-249

Székács J. (szerk.) (1984): MPT. Családterápiás Munkacsoport szöveggyűjtemény- előadások (I.) MPT Pszichoterápiás szekció kiadványa, Budapest, 312.

Székács J. (1989): Családterápiás szupervízió. In: Füredi J. (szerk.): Családterápiák. Pszichológiai műhely 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, 210-220.

Székely I. (1995): Én-Te-Mi. A házasság erőforrásai és buktatói. Korda Kiadó, Kecskemét

Székely I. (2000): Kapcsolatainkban létezünk. Böszörményi-Nagy Iván kontextuális terápiájának rövid ismertetése. Pszichoterápia, 9(6): 437-444.

Székely I. (2002): Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiában: 1.(r.) A tárgykapcsolat-elmélet eredete, alapvető fogalmai. Pszichoterápia, 11(3): 189-198

Székely I. (2002): Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiában: 2 (r.) A tárgykapcsolat-elméletre épített családterápia Jill Savage Schraff és David E. Schraff szerint. Pszichoterápia, 11(4): 249-258.

Székely I. (2005): Pszichoterápia és Vallás: Újraközeledés. Medicina Kiadó, Budapest

Szili I., György S. (2005): Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában. Psychiatria Hungarica, 20(2):126-140.

Szilvás A., Túry F. (2002): Az agorafóbia párkapcsolati dinamikái és párterápiás lehetőségei. Pszichoterápia, 9(3): 208-214

Szilvási L. (szerk.) (1996): Gyermek-Család-Társadalom. Szociális munka gyermekes családokkal. A Szociális Szakképzés Könyvtára

Szokolszky Á. (2002): Öröklés - környezet: mit is jelent az "is"? Magyar Pszichológiai Szemle 57, 51.

T. Mirnics Zs., Kovács D., Szili I. (2005): A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban. Psychiatria Hungarica, 20(2):141-155.

Telkes J. (1986): Bevezetés a családterápiába. In: Telkes József (szerk.): Családgondozói alapismeretek. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 55-73.

Tényi T. (2000): A pszichodinamikus pszichiátria a legújabb pszichoanalítikus eredmények tükrében. Animula Kiadó, Budapest

Tomka B. (2000): Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. Osiris Kiadó, Budapest

Tomm K. (1990): Az interventív (beavatkozó) interjúzás. In: Bíró S., Komlósi P.(szerk.) Családterápiás olvasókönyv T. 75-116. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest

Tóth M., Stadinger Zs. (1987): Bevezetés a szexuálterápiába. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest

Tóth M. (1989): Házasságterápia. Gondolat Kiadó, Budapest, 253.

Tóth O. (1997): Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban. In: Lévai K., Tóth István Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők helyzetéről. TÁRKI Munkaügyi Minisztérium

Tölgyes T. (1999): Családterápia klinikai keretek között. Psychiatria Hungarica, 14(6): 674-681.

Túry F., Gyenis M., Piross K. (1997): Családterápiás lehetőségek a kényszerbetegség kezelésében. Pszichoterápia, 6(4): 239-242.

Túry F., Wildmann M., László Zs., Joó M. N. (1999): Családterápiás munkánk értékelése a táplálkozási magatartás zavaraiban. Psychiatria Hungarica, 14(6): 694-703.

Túry F., Szabó P. (2000): A táplálkozási magatartás zavarai. Pszichiátria az ezredfordulón. Medicina, Budapest

Urbán R. (1996): A felnőtt kötődés és intim kapcsolatok Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4-6): 347-361

Urbán R. (1998): Az interakciós szinkronitás és rapport vizsgálata kétszemélyes helyzetekben. PhD disszertáció, kézirat, ELTE, Budapest.

Urbán R. (1999): Az intimitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, L. 34(1-2) 84-98.

Van Den E., Van Heusden A. (2001): A változó egyensúly. Coincidencia Kiadó, Budapest

Varga K., Józsa E., Urbán R. (2002): A közös Rorschach vizsgálati helyzet alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia vizsgálatára. In. Bagdy E. (szerk.): A párkapcsolatok dinamikája. Animula Kiadó, Budapest. 178-185

Varga K. (2004): A hipnotikus kapcsolat élményvilágának interakciós szemléletű elemzése. Habilitációs disszertáció, Budapest

Vargha A. (1992-93): A házaspárok személyisége és a házasság jósága. Magyar Pszichológiai Szemle, 1-2, 61-98.

Virág T. (1996): Emlékezés egy szederfára. Animula Kiadó, Budapest

Viszket M. (2006): Családi rituálék mint protektív faktorok. In: Bugán A. (szerk.): A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. 143-166. Didakt Kiadó, Debrecen

Viszket M. (2006): Családi rituálék, múlt-jelen-jövő láncszemei életciklusaink fűzérében. In: Bugán A. (szerk.): A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Didakt Kiadó, Debrecen, 119-142.

Watzlawick P., Beavin J., Jackson D. A. (1967): Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. (ford. Buda Béla) In: Buda B. (1992): Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény I. rész. Általános kommunikációelmélet. 179-194.

Watzlawick P., Weakland J., Fisch R. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat Kiadó, Budapest 212.

Wildmann M., Túry F., László Zs. (1993): A VII. családterápiás Vándorgyűlés előadásai. Magyar családterápiás Egyesület (később Animula Kiadó) Budapest, 112.

Willi J. (1999): Koevolúció. Az együttélés művészete. Sachbuch-(Ro-ro-ro). Magyar fordítása: Károli Könyvtár, Budapest. 314.

Winn M. (1990): Gyermekek gyermekkor nélkül. Gondolat Kiadó, Budapest, 133-153.

Winnicott D. W. (2000): Kisgyermek, család, külvilág. Animula Kiadó, Budapest, 171-174.Folyóiratok, amelyekben a pár, család és közösségi pszichológia kutatásainak és gyakorlatának területéről tanulmányokat olvashatunk.Pszichoterápia, a klinikum, szociális ellátás, nevelési tanácsadás, szervezeti tanácsadás, prevenció szakmai folyóirata.

Megjelenik kéthavonta. Ez a 15. évfolyama (2006)

Szerkesztőség: Mentalport Kft. 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 109. 1276 Budapest, Pf. 195.

Főszerkesztő: Dr. Szőnyi GáborPsychiatria Hungarica, a Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos folyóirata.

Megjelenik kéthavonta. Ez a XXI. évfolyama (2006)

Szerkesztőség: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészség-Tudományi Centrum Pszichiátriai Tanszék. 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.

Főszerkesztő: Dr. Degrell IstvánMagyar Pszichológiai Szemle, a Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata

Megjelenik negyedévenként. Ez a 61. évfolyama (2006)

Szerkesztőség: BME Kognitív Tudományi Tanszék 1111, Budapest, Stoczek utca 2. III. em. 311. Akadémiai Kiadó, Budapest

Főszerkesztő: Pléh CsabaAlkalmazott Pszichológia - APA folyóirata

Megjelenik negyedévenként. Ez a 8. évfolyama (2006)

Szerkesztőség: ELTE PPK Pszich. Int. 1064 Budapest, Izabella utca 46.

Kiadja: ELTE Eötvös Kiadó, 1056 Budapest, Szerb Antal utca 21-23.

Főszerkesztő: Dr. Balogh LászlóMentálhigiéné és Pszichoszomatika, interdiszciplináris szaklap, a magyar mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirata. A "Végeken" c. folyóirat jogutódja

Megjelenik évente négyszer. Ez a hetedik évfolyama (2006)

Szerkesztőség: Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, 1089, Budapest, Nagyvárad tér 4. Kiadja az Akadémiai Kiadó

Főszerkesztő: Kopp MáriaPszichológia, a MTA Pszichológiai Kutatóintézetének folyóirata

Megjelenik negyedévenként. Ez a 26. évfolyama (2006)

Szerkesztőség: Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 1394 Budapest, Pf. 398.

Főszerkesztő: Halász LászlóEmbertárs: ökomenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat

Megjelenik negyedévenként. Ez a negyedik évfolyama.

Szerkesztőség: 1406 Budapest, Pf. 30.

Főszerkesztő: Szigeti LászlóErdélyi Pszichológiai Szemle: a pszichológia, gyógypedagógia és pedagógia folyóirata

Megjelenik negyedévente. Ez a hatodik évfolyama.

Szerkesztőség: Redactia EPSZ, Cluj-Napoca. Calea Manastur Nr. 91.

Főszerkesztő: János RékaPárkapcsolat: konfliktuskezelő magazin

Megjelenik negyedévenként. Ez a negyedik évfolyama.

Szerkesztőség: 6723 Szeged, Hajlat utca 2/G

Főszerkesztő: György JózsefKapocs, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet folyóirata

Megjelenik kéthavonta. Ez az 5. évfolyama (2006)

Szerkesztőség: NCSSZI., 1134. Budapest, Tüzér utca 33-35

Főszerkesztő: Kurucz AndreaCsaládterápiás Hírmondó: a Magyar Családterápiás Egyesület hírlevele.

Megjelenik évente négyszer. Ez a 12. évfolyama.

Szerkesztőség: 1072 Budapest, Rákóczi út 26. I. em. 5.

Szerkesztők: Hardy Júlia, Barát KatalinThalassa: a pszichoanalízis- és társadalomkultúra folyóirata

Megjelenik évente háromszor. Ez a 16. évfolyama.

Szerkesztőség: MTA Pszichológiai Kutatóintézet. 1132. Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Főszerkesztő: Erős Ferenc

 
 
> Részletes tartalomjegyzék <